ข้อมูลทั่วไปของ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP)

Japanese Culture and Language Program (JCLP) เป็นหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะยาว 1 ปี เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น รวมถึงวัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆในสังคมญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

 จุดเด่นของ Japanese Culture and Language Program (JCLP) 
  • มีการจัดห้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นตามระดับความสามารถของนักเรียนทุกเทอม
  • นอกจากวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้วยังมีวิชาอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียนในช่วงบ่าย
  • นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปะการแสดงของเกียวโตผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียน
  • นักเรียนสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปของมหาวิทยาลัยริวโคคุได้ทุกอย่างเหมือนนักเรียนญี่ปุ่น
  • มีระบบแนะนำนักเรียนคอร์ส JCLP เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปริญญาโท คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยริวโคคุ

เว็บไซต์ : http://intl.ryukoku.ac.jp/english/jclp/program/index.html

หลักสูตร Japanese Culture and Language Program

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยริวโคขุแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเรียนเดือนเมษายน และ ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนเดือนกันยายน ผู้สมัครหลักสูตร JCLP สามารถเข้าเรียนภาคการศึกษาใดก็ได้ โดยต้องศึกษาให้ครบระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเรียนเดือนเมษายน
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเรียนเดือนเมษายน
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนเดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนเดือนกันยายน
เนื้อหาหลักสูตร 
  • ผู้เรียนต้องลงเรียนวิชาบังคับ Japanese Language A & B รวมแล้ว 24 หน่วยกิต และวิชาบังคับเลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
  • สำหรับวิชาที่ชื่อเหมือนกัน หากผู้สอนเป็นคนละคน ผู้เรียนสามารถลงเรียนวิชานั้นได้
  • ผู้เรียนสามารถลงเรียนกับผู้สอนคนเดิมได้ ถ้าเนื้อหารายวิชาต่างกัน
ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยริวโคขุมีทุนการศึกษา 2 ประเภทมอบให้นักเรียนหลักสูตร Japanese Culture and Language Program (JCLP) ผู้มีผลการเรียนและความประพฤติดีเลิศ

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหลักสูตร JCLP (ข้อมูลประจำปี 2018)

ชื่อทุนการศึกษา จำนวนเงินทุน
ต่อเดือน
จำนวนผู้รับทุนในเทอม 1 จำนวนผู้ได้รับทุนในเทอม 2
Ryukoku University
International Student Special Scholarship
22,500 เยน 9 คน 7 คน
Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students 48,000 เยน 0 คน 0 คน

 การประกันสุขภาพ 

นักศึกษาต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะต้องทำประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเป็นสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแล้ว เวลาเข้ารับการรักษาจะเสียค่ารักษาพยาบาลเพียง 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆที่ไม่รวมอยู่ในแผนประกัน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ค้ำประกันและผู้สนับสนุนทางการเงินGUARANTORS AND FINANCIAL SPONSORS

การสมัครเข้าเรียน JCLP ที่มหาวิทยาลัยริวโคขุ จะต้องมีผู้ค้ำประกันและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือในประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร นอกจากนี้บุคคลเดียวกันสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้

ผู้ค้ำประกัน (GUARANTOR) คือผู้ที่รับผิดชอบการกระทำทั้งหมดของผู้สมัครตลอดระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัครทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้สมัครทำผิดกฎหมายญี่ปุ่นหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยริวโคขุ รวมถึงไม่ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษา

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (FINANCIAL SPONSOR) คือผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้สมัครตลอดระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น