admin

85 POSTS0 COMMENTS

รับสมัครหลักสูตร Japanese Culture and Language Program (JCLP) Ryukoku University เทอมกันยายน ปี 2022

รับสมัครหลักสูตร Japanese Culture and Language Program (JCLP) Ryukoku University เทอมกันยายน ปี 2022 ช่วงเวลารับสมัคร ภาคการศึกษาระยะเวลารับสมัครประกาศผลการรับสมัครกันยายน4 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565ต้นเดือนมิถุนายน คุณสมบัติ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 ขึ้นไป วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course) Musashi Urawa Japan Language Institute เทอมตุลาคม ปี 2022

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course) Musashi Urawa Japan Language Institute เทอมตุลาคม ปี 2022 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้านได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเหมาะกับคนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน เมื่อเรียนหลักสูตรนี้จบไปแล้ว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดหางานที่ญี่ปุ่นได้ทันที หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course) ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัครตุลาคม1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือนต้นเดือนเมษายน – สิ้นเดือนเมษายน คุณสมบัติ จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปีเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA นักเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1 หลักสูตรคอร์สค่าแรกเข้าค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6...

รับสมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย (University Preparation Course) Musashi Urawa Japan Language Institute เทอมตุลาคม ปี 2022

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับที่ผู้เรียนมีความประสงค์อยากเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “หลักสูตรเตรียมความพร้อม” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ในกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษาไม่ครบ 12 ปี หากเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของทางสถาบัน ผู้เรียนจะได้รับวุฒิเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นได้ คุณสมับัติการรับสมัคร จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปีเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ช่วงเวลาการรับสมัคร ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัครตุลาคม1 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือนต้นเดือนมีนาคม – สิ้นเดือนพฤษภาคม หลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง รวมถึงวิชาสามัญที่มีความจำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 1 ปีครึ่งในการศึกษาทั้งภาษาญี่ปุ่นและวิชาสามัญอย่างจริงจัง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาสามัญให้แน่นมากยิ่งขึ้น และมีใจมุ่งมั่นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะยาวสำหรับผู้เรียนที่มี VISA นักเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 1 หลักสูตรคอร์สค่าแรกเข้าค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี 6 เดือน60,000 เยน720,000 เยน80,000 เยน ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2 หลักสูตรคอร์สค่าเล่าเรียนค่าตรวจสุขภาพหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาว 1 ปี 6 เดือน

Anabuki College เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะยาว 1 ปี 6 เดือน เทออมตุลาคม รายละเอียดหลักสูตร Anabuki College ระยะเวลาคอร์ส 1 ปี 6 เดือนช่วงระยะเวลาคอร์สตุลาคม - มีนาคมชั่วโมงเรียน1200 ชั่วโมง / 60 สัปดาห์สถานที่เรียน จังหวัด Hiroshima เขต Fukuyamaจำนวนที่รับสมัคร100 คน คุณสมับติ Anabuki College ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (รวมถึงผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนั้น)ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไปผู้สมัครต้องมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนและกฎหมายญี่ปุ่นได้ ...

รับสมัครหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว Saitama International School เทอมตุลาคม ปี 2022

ช่วงเวลารับสมัคร หลักสูตรจำนวนที่รับสมัครระยะเวลารับสมัครช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและระยะเวลาเรียนทั้งหมดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะยาว 1 ปี 6 เดือน (คอร์ส C)92 คนกลางเดือนมีนาคม - 30 เมษายนเริ่มต้นเดือนตุลาคมระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม 65 สัปดาห์ / 1,300 ชั่วโมง คุณสมบัติ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นนอกจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปตามกฎระเบียบแล้ว ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี อยู่ในสถานภาพโสด และต้องไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย VISA นักเรียนมาก่อนสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไป * สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 3 เดือน...

รับสมัครคอร์สเรียนระยะยาวเดือนตุลาคม Tokyo International Univ. Japanese Language School 

รายละเอียดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นและคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมระยะยาวเรียนเทอมตุลาคม ระยะเวลา 1.5ปี วันที่รับสมัคร โรงเรียน Tokyo International Univ. Japanese Language School เปิดรับสมัครทั้ง 3 คอร์ส ชื่อคอร์สวันรับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น A (เต็มเวลา) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 25 พฤษภาคมคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น B (ครึ่งวัน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 25 พฤษภาคมคอร์สเรียนเตรียมความพร้อม (เต็มเวลา) รายละเอียดค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้และเอกสารจะต้องส่งถึงญี่ปุ่น 8 กรกฎาคม คุณสมบัติการรับสมัคร จบชั้นมัธยมปลายมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ขึ้นไป ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว JPGA เทอมตุลาคม 2022

รับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว JPGA เทอมตุลาคม 2022 หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน รับสมัครถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เป้าหมายของคอร์สนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่านวัดระดับญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปได้ สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้าทำงานได้ คุณสมบัติ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบุคคลที่มีเหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศและแผนเส้นทางในสายอาชีพที่ชัดเจนบุคคลที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่น ระเบียบของสถาบันและกฏเกณฑ์ในการดำรงชีวิตได้บุคคลที่ผู้ปกครองมีรายได้เพียงพอและสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศได้ผ่านการอบรมเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง หรือ ผ่านการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT N5ข้อควรระวัง ไม่รับบุคคลที่มีรอยสักบนร่างกาย บุคคลที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป บุคคลที่เป็นอดีตนักเรียนฝึกปฏิบัติด้านเทคนิค และบุคคลที่มุ่งหวังเข้ามาเป็นแรงงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำปี ปีการศึกษาค่าสมัครเข้าเรียนค่าเล่าเรียนค่าอุปกรณ์ค่าสื่อการสอนรวมปี1110,000 เยน594,000 เยน33,000 เยน33,000 เยน770,000 เยนปี2-297,000 เยน16,500 เยน16,500 เยน330,000 เยนรวม110,000 เยน891,000 เยน49,500 เยน49,500 เยน1,100,000 เยน วิธีการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย 3 เดือนแรก + ค่าสมัคร 3 เดือน เช่น 110,000 เยน...

กิจกรรมประจำปี Japanese Language School affiliated with Tokyo International University

กิจกรรมประจำปี Japanese Language School affiliated with Tokyo International University เทอม เมษายน เมษายน ∎ พิธีปฐมนิเทศน์∎ งานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน (รายละเอียด) ∎เทศกาลดอกไม้ไฟ พฤษภาคม ∎เที่ยวชมเทศกาลศาลเจ้าวัดอาซากุสะ มิถุนายน ∎ชมศิลปะการแสดงคาบูกิ (รายละเอียด) เทอม กรกฎาคม กรกฎาคม ∎ เที่ยวชมเทศกาลศาลเจ้าวัดอาซากุสะ∎ สัมผัสประสบการณ์สวมชุดยูกาตะ∎ งานเลี้ยงนักเรียนแลกเปลี่ยนกับนักเรียนม.ปลายญี่ปุ่น∎ กิจกรรมป้องกันภัยสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในเดือนเมษายน สิงหาคม ∎ ฮอกไกโดโฮมสเตย์ กันยายน ∎ เริ่มสอบเข้ามหาวิทยาลัย∎ สอบใหญ่ของสถาบัน∎ ทดลองสอบ EJU∎ เริ่มซ้อมสอบสัมภาษณ์ เทอม ตุลาคม ตุลาคม ∎ งานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน พฤศจิกายน ∎ สัมผัสประสบการณ์สวมชุดกิโมโน ธันวาคม ∎ ทำการ์ดอวยพรปีใหม่ เทอม มกราคม มกราคม ∎ งานไฮกุฤดูใบไม้ผลิ∎ งานเลี้ยงแลกเปลี่ยนกับเด็กประถมญี่ปุ่น∎ กิจกรรมป้องกันภัยสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในเดือนกรกฎาคม/ตุลาคม กุมภาพันธ์ ∎ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น∎ ชมพิธีปาถั่ว∎ ชมงานนำเสนอจากชมรมจัดดอกไม้∎ ชมการแข่งขันซูโม่∎โอกินาว่า/ คิวชู/ฮอกไกโดโฮมสเตย์ มีนาคม ∎ การออกใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา∎ สอบใหญ่ของสถาบัน∎ เที่ยวชมเทศกาลวันเด็กผู้หญิงที่ชินจูกุ

หอพัก Japanese Language School affiliated with Tokyo International University

สภาพแวดล้อมหอพัก โรงเรียนมีหอพักนักเรียนในเครืออยู่หลายแห่งที่นักเรียนสามารถย้ายเข้าได้ หอพักในเครือสร้างโดยบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นจึงสามารถอยู่ได้อย่างสบายใจเนื่องด้วยการบำรุงรักษาที่สมบูรณ์แบบ ทุกหอในเครืออยู่บริเวณชานเมืองโตเกียวและตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้หอพักส่วนใหญ่มีคู่สามีภรรยาประจำดูแลอยู่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย การรับประทานอาหารที่เหมาะสมฯลฯ ฉันกังวลกับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น, ถ้ามีคนเตรียมมื้ออาหารให้ก็คงดีกว่า ถ้าคนเหล่านี้ได้ย้ายเข้าหอก็คงจะดีใช่ไหมล่ะ การได้แลกเปลี่ยนกับนักเรียนญี่ปุ่นในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ที่หอพักไม่ได้มีแค่นักเรียนต่างชาติจากทุกมุมโลกแต่ยังมีนักเรียนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ด้วยดังนั้นจึงมีโอกาสมากมายที่จะได้สนทนาในชีวิตประจำวันเป็นภาษาญี่ปุ่นและยังได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆกับเพื่อนจากประเทศอื่นๆทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ หอพักทั้งหมดติดตั้งระบบปรับอากาศ คุณสามารถใช้ห้องน้ำและฝักบัวได้อย่างอิสระ ครบครันด้วยเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ พื้นที่ที่สะดวกสบายและสะอาดตา ได้รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม หอพักแต่ละแห่งมีอุปกรณ์ครัวครบครัน เช่น ตู้เย็น เตาแก๊ส ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ได้อย่างอิสระ ที่หอพักหลายแห่งมีพ่อครัวหรือแม่ครัวประจำอยู่ พวกเขารังสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพโดยคำนึงถึงความสมดุลทางโภชนาการและความประณีตโดยการใช้วัตถุดิบสดใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม ห้องแยกที่มีความเป็นส่วนตัว ห้องพักทุกห้องเป็นห้องส่วนตัวและมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เตียง โต๊ะทำงาน ไฟฟ้า และตู้เก็บของ หอพักส่วนใหญ่ ในแต่ละห้องจะมีสายไฟ มีอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารระหว่างประเทศได้อีกด้วย การเดินทางไปยังหอพัก นักเรียนของเราสามารถซื้อบัตรโดยสารรายเดือนซึ่งจะช่วยประหยัดเงินค่าเดินทางระหว่างหอพักและโรงเรียนได้มาก ที่ตั้งหอพักนักศึกษาและการเดินทางไปยังหอพักมีดังนี้ หอพักนักศึกษาโตเกียว Wako (ชาย) ที่ตั้งสถานีที่ใกล้ที่สุดเดินจากสถานีเมืองวะโกะตอนกลาง จังหวัดไซตามะสายโทชิกิ สถานี “วะโกะ”ราว 10 นาที หอพักนักศึกษาหญิงโตเกียว ที่ตั้งสถานีที่ใกล้ที่สุดเดินจากสถานีวาดะ เขตสุกินามิ จังหวัดโตเกียวสายเมโทรมารุโนะอุจิ สถานี “นากาโนะฟุจิมิโจ”ราว 8 นาที หอพักนักศึกษาหญิง Kitazono ที่ตั้งสถานีที่ใกล้ที่สุดเดินจากสถานีคากะ เขตอิตาบาชิ จังหวัดโตเกียวสายไซเคียว สถานี “จูโจ”ราว 9...

รับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2022

รับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2022 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมินไซ Winter Short-term course 2022 เทอมมกราคม คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2,4,8,10 สัปดาห์ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครก่อน1เดือน และ ปิดการรับสมัคร วันศุกร์ 10 ธันวาคม 2021วันเริ่มเรียน วันพุธ 12 มกราคม 2022 หลักสูตรวันเรียนจบ2 Weekวันอังคาร 25 มกราคม 20223 Weekวันอังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2022 4 Weekวันจันทร์ 7 กุมภาพันธ์ 20225 Weekวันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 20226 Weekวันอังคาร 22 กุมภาพันธ์ 20227 Weekวันพุธ 2 มีนาคม 20228 Weekวันพุธ 9 มีนาคม...