admin

31 POSTS0 COMMENTS

MUSASHI URAWA Japanese Language Institute

Learning at our Japanese Language School is INTENSIVE, FUN, and SAFE! Musashi Urawa Japanese Language Institute ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2546 โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Musashi Urawa เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ  หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสถาบันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) นอกจากวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้ว การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ก็เข้มข้นไม่แพ้กัน...

SAITAMA International School

โรงเรียน Saitama international ก่อตั้งขึ้น เดือนตุลาคม 1989 และได้ รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในปี1990 เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อเดือนเมษายน มีนักเรียนจำนวนมากได้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่และแยกย้ายไปเรียนหรือทำงานในสาขาวิชา ได้ทำการสอนและฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังมุ่งเน้นฝึกฝน ทักษะให้นักเรียนสรุปตีความการอ่านและ แสดงความเห็นส่วนตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนฝึกทักษะทางด้านการสอบวัดระดับ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เพื่อใช้ในการเรียนต่อ โรงเรียนวิชาชีพ (Semmon Gakkou) มหาวิทยาลัย (ทั้งระดับปริญญาตรีและโท)มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของญี่ปุ่นในการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจและสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ จุดเด่น

ANABUKI College: Japanese Course

ตั้งแต่ปี 1990 Anabuki College ได้ต้อนรับนักเรียนมามากกว่า 28 ประเทศ คอร์สเรียนของทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเรื่องความสมดุลในการฝึกฝนทุกทักษะ การอ่าน การเขียน การฟัง และการสนทนา เพื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม สังคม และการใช้ชีวิตประจำวัน หลักสูตรของโรงเรียน Anabuki มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียนในแต่ละขั้น การเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นภาษาญี่ปุ่น ถึงแม้จะมีความท้าทายในช่วงเริ่มต้นแต่ทางโรงเรียนคิดว่า นี้คือวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ ทั้งนี้ทางสถาบันมีความยินดีที่จะเสนอหลักสูตรระดับสูงที่มอบการอบรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุริกิจและบริการ คอมพิวเตอร์ สุนทรียภาพด้านความสวยความงาม สถาปัตยกรรมและออกแบบ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนญี่ปุ่น การดูแลและซ่อมแซมในอุตสาหกรรมรถยนต์ การพยาบาลและด้านอื่นๆอีกมากมาย จุดเด่นของ
00:02:02

KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่ผู้เรียนจากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ ไม่เพียงแค่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถาบันยังมุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมที่หาได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อีกทั้งทางสถาบันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมนานาชาติสำหรับผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก https://www.youtube.com/watch?v=1Gl4opT-51Q จุดเด่น มีหลักสูตรมากมายให้ผู้เรียนได้เลือกสรรตามความต้องการ นอกจากนี้ผูู้เรียนยังสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยระยะเวลาเรียนมีตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 2 ปี หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Japanese Intensive Courseหลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น Japanese Conversation Courseหลักสูตรช่วงวันหยุด Japanese...

“Winter Holiday Course 2020” at KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

OJSAT Study in japan x KUDAN Institute of Japanese Language & Culture “Winter Holiday Course 2020” คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น เดือนมกราคม 2563 ที่ KUDAN Japanese Institute, Tokyo นอกจากจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ผู้เรียนยังได้ร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น เข้าร่วมพิธีชงชา แต่งชุดฮากามะ เรียนทำขนมญี่ปุ่น ทดลองย้อมผ้าแบบ Aizome ทัศนศึกษาที่ Tokyo Disneyland ฯลฯ นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้จัดเตรียมที่พักแบบโฮมสเตย์...

ค่าใช้จ่ายและวิธีการชำระเงินของ Ryukoku University

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15,000 เยน เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น วิธีการชำระเงิน 1. ชำระด้วยบัตรเครดิต สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://e-apply.jp/n/ryukoku-payment   กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ หลังชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาพิมพ์หลักฐานชำระเงินแล้วส่งแนบไปพร้อมกับเอกสารสมัครเรียน ...

การยื่นขอ VISA ของ RYUKOKU University

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาว เอกสารที่สำคัญคือ ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) ซึ่งออกโดยกองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายในเทอมแรกแล้วนำหลักฐานชำระเงินและเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียนมาให้ OJSAT Study in JapanOJSAT Study in Japan ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งเอกสารของผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยริวโคขุหลังจากที่มหาวิทยาลัยริวโคขุตรวจสอบและยืนยันตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนักแทนผู้สมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเมื่อกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาออกใบรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว มหาวิทยาลัยริวโคขุจะส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักและเอกสารตอบรับเข้าเรียนให้ OJSAT Study in Japan  OJSAT Study in Japan แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ ผู้สมัครเตรียมเอกสารไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น เอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่า...

คู่มือการสมัครหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP) RYUKOKU University

คู่มือการสมัคร https://intl.ryukoku.ac.jp/zx_documents/jclp/application_guide_english.pdf จำนวนที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยริวโคขุเปิดรับสมัครนักเรียน Japanese Culture and Language Program จำนวนสูงสุด 40 คน โดยจะรับนักเรียนเข้าศึกษาในเทอมเมษายนและเทอมกันยายน สูงสุด 20 คนต่อเทอม คุณสมบัติของผู้สมัคร ✔ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ✔...

RYUKOKU University

ประวัติของมหาวิทยาลัย ริวโคคุ มหาวิทยาลัยริวโคคุ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1639 ในฐานะมหาวิทยาลัยของวัดฮงกันจิ (Honganji Temple, Kyoto) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยริวโคคุมีคณะที่เปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปริญญาโท 10 สาขาวิชา และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP) ในวิทยาเขตต่างๆที่จังหวัดเกียวโตและจังหวัดชิงะ ที่มหาวิทยาลัยนี้มีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 420 คนจากหลายประเทศทั่วโลก ที่อยู่ Fukakusa Campus

หอพัก Ryukoku University

มหาวิทยาลัยริวโคคุได้จัดเตรียมที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติไว้ทั้งหมด 4 แห่ง รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 200 คน ในที่พักแต่ละแห่งจะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่และคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเรื่องเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โปรดดูรายละเอียดหอพักที่ท่านในใจตามข้างล่างนี้ Ryukoku International House เข้าพักได้ทั้งชายและหญิง ที่อยู่4-38 Nishiura-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto 612-0029 สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก