RYUKOKU UNIVERSITY

Top Buddhist University in the World

มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนา

Ryukoku University

ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1639 ในฐานะมหาวิทยาลัยของวัดฮงกันจิ (Honganji Temple, Kyoto) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยริวโคคุมีคณะที่เปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปริญญาโท 10 สาขาวิชา

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP)

รับสมัคร 2022-2023

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JCLP)

รายละเอียดต่างๆ