JPGA Japan Global Academy

โรงเรียนที่ได้รับรองจากเขต Awaji

JPGA Japan Global Academy

อาคารของโรงเรียนเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนปฐมมาก่อนทำให้พื้นที่โรงเรียนกว้างขว้างมากช่วงเวลาพักสามารถออกกำลังกายได้หลายๆอย่าง นอกจากนี้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชาวเมือง Awaji

รับสมัคร 2022

หลักสูตรของสถาบัน JPGA Japan Global Academy

ข้อมูล JPGA Japan Global Academy