Anabuki College เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะยาว 1 ปี 6 เดือน เทอมตุลาคม

รายละเอียดหลักสูตร Anabuki College

ระยะเวลาคอร์ส 1 ปี 6 เดือน
ช่วงระยะเวลาคอร์สตุลาคม – มีนาคม
ชั่วโมงเรียน1200 ชั่วโมง / 60 สัปดาห์
สถานที่เรียน จังหวัด Hiroshima เขต Fukuyama
จำนวนที่รับสมัคร100 คน

คุณสมับติ Anabuki College

  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (รวมถึงผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนั้น)
  • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไป
  • ผู้สมัครต้องมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนและกฎหมายญี่ปุ่นได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คอร์ส 1 ปี 6 เดือน

วันชำระค่าเล่าเรียนเดือนกันยายน เดือนกันยายน
ค่าสมัคร20,000 เยน
ค่าแรกเข้า70,000 เยน
ประกันอุบัติเหตุ7,500 เยน
ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ10,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา650,000 เยน325,000 เยน
รวม757,500 เยน325,000 เยน

=รวมทั้งสิ้น 1,082,500 เยน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th