ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาว เอกสารที่สำคัญคือ ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) ซึ่งออกโดยกองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า
  1. หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายในเทอมแรกแล้วนำหลักฐานชำระเงินและเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียนมาให้ OJSAT Study in Japan
  2. OJSAT Study in Japan ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งเอกสารของผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยริวโคขุ
  3. หลังจากที่มหาวิทยาลัยริวโคขุตรวจสอบและยืนยันตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนักแทนผู้สมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
  4. เมื่อกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาออกใบรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว มหาวิทยาลัยริวโคขุจะส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักและเอกสารตอบรับเข้าเรียนให้ OJSAT Study in Japan 
  5. OJSAT Study in Japan แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ
  6. ผู้สมัครเตรียมเอกสารไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ ทางสถานทูตฯจะไม่รับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ มีการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตฯ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น Japan Visa Application Centre (JVAC)

อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-251-5197~8

Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Embassy of Japan in Thailand

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิธี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ฝ่ายวีซ่า เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003
Website https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html