เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน Ryukoku University

0
114

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Ryukoku University หลักสูตร JCLP


หลักสูตรระยะยาว

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ (ผู้ที่ต้องยื่นขอ VISA นักเรียนต่างชาติ)

1.ใบสมัครการเข้าเรียน (Form 1)ต้องกรอกด้วยตนเองให้ครบถ้วน เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
2.ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ตัวจริง) หรือ ใบปริญญาบัตร (ตัวจริง)ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด
※ การรับเข้าเรียนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ดังนั้นใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องพร้อมก่อนวันเปิดเรียนการศึกษาของทางโปรแกรม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูงและได้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– ใบรับรองปริญญา หรือ ใบปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูง แต่ไม่ได้วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
3. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 2)3.1 ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัครต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มนี้
3.2 สำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
คำถามข้อที่ 1 ชื่อผู้สมัคร
คำถามข้อที่ 4 ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ณ วันที่ยื่นสมัคร
คำถามข้อที่ 5 วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น
คำถามข้อที่ 6 หนังสือที่ใช้เรียน
คำถามข้อที่ 7 ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ วันที่ยื่นสมัคร
3.3  ผู้ที่เคยผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือ การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) กรุณาแนบผลคะแนนสอบด้วย
4. วิดีโอแนะนำตนเองเป็นภาษาญี่ปุ่น 3 นาทีเริ่มจากบอกชื่อนามสกุลสถานที่เกิด และต้องพูดด้วยภาษาญี่ปุ่น ห้ามอ่านสคริปต์ ห้ามตัดต่อวิดีโอใดๆทั้งสิ้น บันทึกไฟล์เป็น MPEG format MP.4 แล้วบันทึกลงใน DVD-R, SD Card หรือ USB Memory Stick
4.1 แนะนำเกี่ยวกับตัวเอง เช่น สาขาที่เรียน ทัศนคติ หรืออื่นๆ
4.2 สิ่งที่อยากทำหลังเข้าเรียน
4.3 แผนการในอนาคต เช่น การหางานทำต่อ หรือการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรืออื่นๆ
5. ใบแจ้งความจานงเข้าศึกษา ฉบับจริง 1 ชุด
(ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 3)
ต้องเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่น
6. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 6 รูป– รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ พื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลังทุกใบ ติดรูปถ่าย 1 ใบลงในใบสมัคร ส่วน 5 ใบที่เหลือให้ใส่ซองจดหมายแนบพร้อมเอกสารอื่นๆ
7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุดถ้าเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีวีซ่าและตราเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมดด้วย
8. ใบยินยอมให้มหาวิทยาลัย Ryukoku เป็นตัวแทนยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองสถานภาพการ พานัก COE ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 7)

สำหรับผู้รับผิดชอบทางการเงิน

กรณีที่มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น1. Bank Statement (ตัวจริง) ย้อนหลัง 12 เดือน ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด ออกโดยธนาคาร และมียอดเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
2. หนังสือรับรองการทำงานหรือภาษีเงินได้ทั้งปี
เอกสารนี้ต้องระบุรายได้ประจำปีของผู้สนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งระบุ
ทรัพย์สินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ใน1ข้างต้น
3. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร ภาษาอังกฤษ 1 ชุด เช่น ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรส
4. หนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 4)
กรณีที่มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และอยู่ในประเทศญี่ปุ่น1. ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (営業許可書) หรือสำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(確定申告書)ที่มีตราประทับ
2. หนังสือรับรองการเสียภาษี
กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ให้ยื่นใบหักภาษี ณ ที่จ่าย(源泉徴収票) นอกเหนือกรณีดังกล่าว ให้ยื่นใบรับรองรายได้ต่อปี
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีที่ผู้ค้ำประกันเป็นชาวต่างชาติ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสำเนาทะเบียนบ้าน ออกเอกสารที่มี สัญชาติ, สถานภาพการพำนัก, ระยะเวลาพำนัก, วันครบกำหนดพำนัก และ หมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนัก
※ในช่อง世帯(ครัวเรือน) จะเลือก世帯全員(ทั้งครอบครัว) หรือ 世帯一部(เฉพาะบางคน)
4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร ภาษาอังกฤษ 1 ชุด เช่น ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรส
5. หนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 4)
กรณีที่ผู้สมัครรับผิดชอบด้วยตนเอง1. Bank Statement (ตัวจริง)
– ย้อนหลัง 12 เดือน ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด ออกโดยธนาคาร และมียอดเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
– ต้องแสดงค่าใช้จ่ายในปีต่อๆไป
2. หนังสือรับรองการทำงานหรือภาษีเงินได้ทั้งปี
เอกสารนี้ต้องระบุรายได้ประจำปีของผู้สนับสนุนทางการเงิน รวมทั้งระบุ
ทรัพย์สินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ใน1ข้างต้น
กรณีได้รับทุนการศึกษาใบรับรองทุนการศึกษา เอกสารนี้ต้องระบุจำนวนเงิน ระยะเวลา และแหล่งที่มาของทุน

สำหรับเอกสารผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันที่อาศัยอยู่ในประเทศตัวเองจดหมายผู้ค้ำประกัน
1. หนังสือสัญญาค้ำประกัน ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 5)
2. ข้อมูลการค้ำประกัน ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 6)
ผู้ค้ำประกันที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจดหมายผู้ค้ำประกัน
1. หนังสือสัญญาค้ำประกัน ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 5)
2. ข้อมูลการค้ำประกัน ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 6)
3. ใบอนุญาตประกอบอาชีพ (営業許可書) หรือสำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(確定申告書)ที่มีตราประทับ
4. ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร ภาษาอังกฤษ 1 ชุด เช่น ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรส


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานแนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan


408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail : ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th