คอร์สระยะสั้นของ ECC College ไม่จำเป็นต้องขอ VISA นักเรียน ทำให้ผู้ที่มี VISA ชั่วคราว หรือ VISA อื่น ๆ สามารถเรียนและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ได้ และหากต้องการสมัครหลักสูตรระยะยาวต่อ ก็สามารถสมัครได้เช่นกัน

คุณสมบัติ

ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้อำนวยการหลักสูตรอนุญาตจึงจะสามารถเข้าเรียนได้)

ช่วงเวลาเรียนและรับสมัคร

ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน, 6 เดือน

ภาคการศึกษา: เมษายน/มิถุนายน, ตุลาคม/มกราคม

หมายเหตุ

*ไม่สามารถยื่นขอ VISA นักเรียนได้

*ก่อนที่จะเริ่มเรียน นักเรียนต้องเข้าการสอบแยกชั้นเรียน และเรียนในชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถ

*ตารางสอนตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคมจะตัดสินจากชั้นเรียน

*นักเรียนจะเรียนร่วมกันกับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ภาคการศึกษามกราคมรับสมัครถึงวันที่ 10 ธันวาคม
ภาคการศึกษาเมษายนรับสมัครถึงสิ้นเดือนมีนาคม
ภาคการศึกษามิถุนายนรับสมัครถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาตุลาคมรับสมัครถึงสิ้นเดือนกันยายน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ช่วงเวลาที่เรียนค่าสมัครค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ากิจกรรมค่าประกันค่าอุปกรณ์การเรียน
3 เดือน
(จำนวนวันที่เรียน 45 วัน)
25,000 เยน197,800 เยน2,500 เยน3,000 เยน15,000 เยน
6 เดือน
(จำนวนวันที่เรียน 90 วัน)
50,000 เยน380,000 เยน5,000 เยน3,000 เยน30,000 เยน

หมายเหตุ

*หากต้องการเรียนช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากช่วงเวลาข้างต้น กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*ค่าลงทะเบียนและค่าประกันจะไม่มีการคืนให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

*ทางวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้หากนักเรียนแจ้งภายในเวลาดังต่อไปนี้

  • ภาคการศึกษาเดือนเมษายน: ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม
  • ภาคการศึกษาเดือนมิถุนายน: ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
  • ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม: ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน
  • ภาคการศึกษาเดือนมกราคม: ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม

*ทางวิทยาลัยจะคืนค่าหนังสือเรียนส่วนที่เหลือจากการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนให้แก่นักเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา แต่หากทางวิทยาลัยได้ทำการซื้อ หรือสั่งซื้อหนังสือเรียนไปแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

*หากนักเรียนไม่สามารถมาวิทยาลัยได้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น การระบาดของโรคติดต่อ ทางวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ด้วยตนเองให้พร้อม

*ผู้เรียนจะมีสถานะต่างจากนักเรียนหลักสูตรปกติ ดังนั้น นักเรียนจะไม่ได้รับส่วนลดตั๋วรถไฟรายเดือน แต่สามารถใช้สถานที่ต่าง ๆ และอุปกรณ์ของทางวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป

*ไม่มี VISA นักเรียนต่างชาติ