สถาบัน ECC Kokusai College of Foreign Languages มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรสายอาชีพให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกเรียน โดยจะแบ่งชั้นเรียนไปตามระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่ทุกคนจะได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างเต็มที่

หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น

ในหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้เพื่อการสนทนาในสถานการณ์จริงเป็นหลัก ในชั้นเรียนระดับต้นจนถึงระดับกลางจะมีหลักสูตรการเรียนที่คล้ายคลึงกัน และในชั้นเรียนระดับสูงขึ้นไปจะมีวิชาเลือกอื่น ๆ ที่เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ต่อยอดในอนาคต เช่น วิชาเพื่อการสอบ EJU, JLPT (N2 – N1), วิชาเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีจากนอกประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถใช้วุฒิการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
 • ผู้สมัครต้องจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาเรียนและรับสมัคร

ระยะเวลาเรียน:  2 ปี/1 ปี 6 เดือน/1 ปี

ภาคการศึกษา: เดือนเมษายน/เดือนตุลาคม

ช่วงเวลาการรับสมัครภาคการเรียนเมษายน

สำหรับนักเรียนที่ต้องสมัคร VISA นักเรียนกรกฎาคม – สิ้นเดือนพฤศจิกายน
สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องสมัคร VISA นักเรียนตุลาคม  – เดือนมีนาคมปีถัดไป

ช่วงเวลาการรับสมัครภาคการเรียนตุลาคม

สำหรับนักเรียนที่ต้องสมัคร VISA นักเรียนเดือนมกราคม – สิ้นเดือนพฤษภาคม
สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องสมัคร VISA นักเรียนเดือนเมษายน  – สิ้นเดือนกันยายน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน (เฉพาะผู้ที่ยื่นขอ VISA นักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 10,000 เยน (1 ปี)
 • ค่าประกันภัย 7,000 เยน (1 ปี)
 • ค่าหนังสือเรียน 60,000 เยน (1 ปี)

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร 2 ปี

ค่าเล่าเรียนรวมชำระแบบเหมาจ่าย 1 ปีแบบแบ่งชำระครั้งที่ 1แบบแบ่งชำระครั้งที่ 2
ปีที่ 1760,000 เยน*710,000 เยน380,000 เยน380,000 เยน
ปีที่ 2760,000 เยน*710,000 เยน380,000 เยน380,000 เยน

= รวมค่าเล่าเรียน 2 ปี 1,420,000 เยน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน

ค่าเล่าเรียนรวมชำระแบบเหมาจ่าย 1 ปีแบบแบ่งชำระครั้งที่ 1แบบแบ่งชำระครั้งที่ 2
ปีที่ 1760,000 เยน*710,000 เยน380,000 เยน380,000 เยน
ปีที่ 2
(ครึ่งปี)
380,000 เยน*380,000 เยน380,000 เยน

= รวมค่าเล่าเรียน 1 ปี 5 เดือน 1,090,000 เยน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร 1 ปี

ค่าเล่าเรียนรวมชำระแบบเหมาจ่าย 1 ปีแบบแบ่งชำระครั้งที่ 1แบบแบ่งชำระครั้งที่ 2
760,000 เยน*710,000 เยน380,000 เยน380,000 เยน

= รวมค่าเล่าเรียน 1 ปี 710,000 เยน

*หากชำระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย 1 ปี จะได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50,000 เยน

 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ระยะเวลาหลักสูตรค่ากิจกรรมค่า VISA นักเรียนต่างชาติค่า VISA ประเภทอื่น ค่าอุปกรณ์การเรียน
2 ปี20,000 เยน14,000 เยน6,000 เยน120,000 เยน
1 ปี 5 เดือน15,000 เยน12,000 เยน6,000 เยน90,000 เยน
1 ปี10,000 เยน5,000 เยน3,000 เยน60,000 เยน

หมายเหตุ

 • ทางวิทยาลัยอาจจะปฏิเสธการแบ่งชำระหากมีปัญหาทางเอกสาร
 • ในกรณีเลือกแบ่งชำระ จะต้องชำระเงินหลังจากเข้าเรียนประมาณ 4 เดือน
 • ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า และค่าประกันจะไม่มีการคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  • ทางวิทยาลัยจะคืนค่าหนังสือเรียนส่วนที่เหลือจากการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษา
  • หากทางวิทยาลัยได้ทำการซื้อ หรือสั่งซื้อหนังสือเรียนไปแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
 • ทางวิทยาลัยจะคืนค่าเล่าเรียนในส่วนของเทอมต่อไปให้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
  • (1) กรณีที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
  • (2) กรณีที่จำเป็นต้องกลับประเทศโดยยื่นใบลาออกต่อโรงเรียนแล้ว
  • (3) กรณีที่ถูกปฏิเสธการขอ VISA นักเรียน
  • (4) กรณีที่ส่งใบยกเลิกการเข้าเรียน
  • ในกรณีที่ตรงตามเงื่อนไข (1) – (4) ต้องทำการแจ้งภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
   ภาคเรียนเมษายน: ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม
   ภาคเรียนตุลาคม: ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน
 • นักเรียนต้องสมัครประกันสุขภาพของรัฐบาลญี่ปุ่น และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30% ของราคาเต็ม
 • ค่าตรวจสุขภาพรวมอยู่ในค่าประกันภัยแล้ว
 • หลักสูตรนี้ ไม่สามารถใช้ระบบสนับสนุนการศึกษาระดับสูง ระบบใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ไม่เสียค่าเล่าเรียนได้
 • หากนักเรียนไม่สามารถมาวิทยาลัยได้ด้วยเหตุผล เช่น มีการระบาดของโรคติดต่อ ทางวิทยาลัยจะจัดทำเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในเวลานั้น นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตด้วยตนเองให้พร้อมสำหรับบทเรียน