หลักสูตรระยะยาว KAIRIN JUKU Japanese Language School

0
233

คำแนะนำการรับเข้าเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku

ใบสมัครสำหรับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku และเงื่อนไขการรับเข้าเรียน

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku มีดังนี้

  1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (+2) หรือมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
    ※จำเป็นต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายมานานกว่า 5 ปี
  2. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับต้นในประเทศของคุณหรือผู้ที่ผ่านระดับ JLPT N5 หรือ J. test ระดับ F หรือสูงกว่า
  3. สามารถรับรองสถานะทางการเงินว่ามีเงินมากกว่า (¥ 2,000,000)
  4. ยินยอมเข้าพักในหอพักหลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku
    ※ หากสนใจเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์
ขั้นตอนการสมัคร Kairin Juku
ข้อกำหนดที่จำเป็นหลักสูตร 1.5 ปี
(สำหรับนักศึกษาเดือนตุลาคม)
หลักสูตร 2 ปี
(สำหรับนักศึกษาเดือนเมษายน)
1ยื่นเอกสารเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี
2สัมภาษณ์หลังจากตรวจสอบเอกสารมกราคม ถึง มีนาคมสิงหาคม ถึง ตุลาคม
3ประกาศผลแจ้งผลทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล
4ส่งใบสมัครของผู้สมัครและเอกสารสนับสนุนทางการเงิน
ไปที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku
สิ้นเดือนเมษายนสิ้นเดือนตุลาคม
5ยืนยันแบบฟอร์มใบสมัครถ้าต้องแก้ไขรายละเอียดในใบสมัคร โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Kairin Juku จะดำเนินการร่วมกับผู้สมัคร หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน
6สมัครใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย
(ส่งเอกสารที่จาเป็นไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง)
ต้นเดือนมิถุนายนสิ้นเดือนพฤศจิกายน
7ได้รับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย
(แจ้งให้ทราบทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ )
สิ้นเดือนสิงหาคมสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
8หากคุณไม่มีหนังสือเดินทาง กรุณาทำหนังสือเดินทางโดยเร็วที่สุด
9ชำระค่าเล่าเรียน (เข้าบัญชีโรงเรียน)ต้นเดือนกันยายนต้นเดือนมีนาคม
10ส่งใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยและใบรับรองการลงทะเบียนไปยังผู้สมัครต้นหรือกลางเดือนกันยายนต้นหรือกลางเดือนมีนาคม
11สมัครวีซ่า (ที่สถานทูตญี่ปุ่น)กลางหรือสิ้นเดือนกันยายนกลางหรือสิ้นเดือนมีนาคม
12แจ้งวันที่เดินทางมาถึงและหมายเลขเที่ยวบินให้โรงเรียนทราบสิ้นเดือนกันยายนสิ้นเดือนมีนาคม
13หลังจากเดินทางมาถึง ทางโรงเรียนจะมีการทดสอบเพื่อแยกชั้นเรียนและมีการปฐมนิเทศต้นเดือนตุลาคมต้นเดือนเมษายน

 จำนวนนักเรียน หลักสูตร ค่าใช้จ่ายและข้อกำหนด

ค่าธรรมเนียมนักเรียน (ชำระเงินก่อนมาญี่ปุ่น)
การชำระเงินครั้งแรกนั้นสำหรับ 1 ปีการศึกษา ทั้งสำหรับหลักสูตร 2 ปีและหลักสูตร 1.5 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร 1.5 ปี
สำหรับนักเรียนเดือนตุลาคม
หลักสูตร 2 ปี
สำหรับนักเรียนเดือนเมษายน
จำนวนนักเรียนนักเรียน 60 คนนักเรียน 40 คน
ระยะเวลาการเรียน1.5 ปี2 ปี


ระยะเวลาเรียน 1.5 เทอม ตุลาคม 1.5 เทอม ตุลาคม2 ปี เทอมเมษายน2 ปี เทอมเมษายน
ปี 1ปี 2ปี 1ปี 2
ค่าธรรมเนียมการสอบเข้า20,000 เยน20,000 เยน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า60,000 เยน60,000 เยน
– สื่อการสอนกิจกรรมนอกหลักสูตร
– กิจกรรมนอกหลักสูตร
– ค่าอุปกรณ์
– ค่าประกัน
– รวมค่าประกันสุขภาพ
670,000 เยน355,000 เยน670,000 เยน670,000 เยน
รวมทั้งสิ้น750,000 เยน355,000 เยน750,000 เยน670,000 เยน