คู่มือการสมัคร

https://intl.ryukoku.ac.jp/zx_documents/jclp/application_guide_english.pdf

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยริวโคขุเปิดรับสมัครนักเรียน Japanese Culture and Language Program จำนวนสูงสุด 40 คน โดยจะรับนักเรียนเข้าศึกษาในเทอมเมษายนและเทอมกันยายน สูงสุด 20 คนต่อเทอม

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

✔ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษา

✔ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ เทียบเท่า

✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 ขึ้นไป

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เคยเรียนกับสถาบันอื่นในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี (นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษาของ JCLP) ไม่สามารถสมัครได้

 กำหนดการรับสมัคร 
ภาคการศึกษาระยะเวลารับสมัครประกาศผลการรับสมัคร
เทอมกันยายน 20206 เมษายน 2020 − 7 พฤษภาคม 2020ต้นเดือนมิถุนายน 2020
เทอมเมษายน 202115 กันยายน 2020 – 2 ตุลาคม 2020ต้นเดือนพฤศจิกายน 2020
 กำหนดการรับสมัคร 
 • เอกสารต้องถึงมหาวิทยาลัยริวโคขุในช่วงเวลาที่รับสมัคร ไม่ได้ยึดจากตราประทับของไปรษณีย์ต้นทาง
 • ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งผลการสมัครให้ทางไปรษณีย์ในช่วงเวลาที่ระบุข้างบน
วิธีการคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยริวโคขุจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและเอกสารต่างๆที่ผู้สมัครส่งมา และอาจมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หากจำเป็น ซึ่งผู้สมัคร ผู้ค้ำประกันและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจะต้องตอบคำถามด้วยตนเองเท่านั้น

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

เอกสารของผู้สมัคร

 1. ใบสมัคร ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 1) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
 2. หลักฐานทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย– หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด

※ การรับเข้าเรียนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ดังนั้นใบประกาศณียบัตรจบการศึกษาต้องพร้อมก่อนวันเปิดเรียนการศึกษาของทางโปรแกรม
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ชุด
ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูง– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูงและได้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป– ใบรับรองปริญญา หรือ ใบปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูง แต่ไม่ได้วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
– หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด

3. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 2)

3.1 ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นของผู้สมัครต้องเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มนี้
3.2 สำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง กรุณาตอบเฉพาะคำถามดังต่อไปนี้
คำถามข้อที่ 1 ชื่อผู้สมัคร
คำถามข้อที่ 4 ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ณ วันที่ยื่นสมัคร
คำถามข้อที่ 5 วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น
คำถามข้อที่ 6 หนังสือที่ใช้เรียน
คำถามข้อที่ 7 ระยะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ วันที่ยื่นสมัคร
3.3 ผู้ที่เคยผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือ การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) กรุณาแนบผลคะแนนสอบด้วย

4. วิดีโอแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น 3 นาที
เริ่มจากบอกชื่อ-นามสกุลและภูมิลำเนาแล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 1. แนะนำเกี่ยวกับตัวเอง เช่น สาขาที่เรียน ทัศนคติ ฯลฯ
 2. สิ่งที่อยากทำหลังจากได้เข้าเรียน JCLP
 3. แผนการในอนาคต เช่น เรียนต่อ หางาน ฯลฯ
 4. ใบรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น Form 2

ห้ามอ่านสคริปต์ ห้ามตัดต่อวิดีโอใดๆทั้งสิ้น บันทึกไฟล์เป็น MPEG format MP.4 แล้วบันทึกลงใน DVD-R, SD Card หรือ USB Memory Stick

5. ใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษา ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 3)
ผู้สมัครต้องกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองเท่านั้น

6. รูปถ่าย ขนาด 4 x 3 ซ.ม. จำนวน 6 ใบ
รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ พื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน เขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษด้านหลังทุกใบ ติดรูปถ่าย 1 ใบลงในใบสมัคร ส่วน 5 ใบที่เหลือให้ใส่ซองจดหมายแนบพร้อมเอกสารอื่นๆ

7. สำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีรูปและข้อมูลส่วนตัว) จำนวน 1 ชุด
ถ้าเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีวีซ่าและตราเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น
ทั้งหมดด้วย

8. ใบยินยอมให้มหาวิทยาลัยริวโคขุเป็นตัวแทนยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองสถานภาพการ
พำนัก ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 7)

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

กรณีมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 1. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด ออกโดยธนาคาร และมียอดเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
 2. หลักฐานการทำงาน
กรณีเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ– หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด ระบุตำแหน่งงาน วันเริ่มทำงานและรายได้
กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว– หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด

4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร ภาษาอังกฤษ 1 ชุด เช่น ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรส

5. หนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 4)

※ หากผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com

กรณีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

 1. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด ออกโดยธนาคาร และมียอดเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
 2. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด
กรณีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นพนักงาน หรือข้าราชการหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด ระบุตำแหน่งงาน วันเริ่มทำงานและรายได้
กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 1. หนังสือสัญญาค้ำประกัน ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 5)
 2. ข้อมูลการค้ำประกัน ฉบับจริง 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย Form 6)

※ กรณีผู้ค้ำประกันทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com

 ขั้นตอนการสมัคร 
 1. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเต็มจำนวน วิธีการชำระค่าธรรมเนียม คลิก
 2. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบอื่นๆและหลักฐานชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ OJSAT Study in Japan ตรวจสอบความถูกต้อง
 3. OJSAT Study in Japan ส่งเอกสารของผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยริวโคขุ
 4. OJSAT Study in Japan แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบ
 5. หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครชำระค่าใช้จ่ายในเทอมแรกแล้วนำหลักฐานชำระเงินและเอกสารสำหรับยื่นเข้าเรียนมาให้เจ้าหน้าที่ OJSAT Study in Japan ตรวจสอบความถูกต้อง
 6. OJSAT Study in Japan ส่งเอกสารของผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยริวโคขุ
 7. หลังจากที่มหาวิทยาลัยริวโคขุตรวจสอบและยืนยันตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนักกองตรวจคนเข้าเมืองแทนผู้สมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
 8. OJSAT Study in Japan แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ หากผ่านจะส่งใบรับรองสถานภาพการพำนักและเอกสารตอบรับเข้าเรียนให้ผู้สมัคร
 9. ผู้สมัครเตรียมเอกสารไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น