JPGA Japan Global Academy

JPGA日本グローバルアカデミー学校

โรงเรียน JPGA Japan Global Academy ก่อตั้งปี 2017 และได้รับการรับรองจากเขต Awaji ลักษณะอาคารเรียนแตกต่างจากที่อื่น เนื่องจากอาคารของโรงเรียนเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนปฐมมาก่อนทำให้พื้นที่โรงเรียนกว้างขว้างมากช่วงเวลาพักสามารถออกกำลังกายได้หลายๆอย่าง นอกจากนี้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชาวเมือง Awaji นักเรียนมีทั้ง 30 คน โดยเป็นชาว เวียดนาม มองโกเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

จุดเด่นของโรงเรียน

1. นักเรียนที่มีผลสอบ JLPT N2-N4 สามารถรับ

2. โรงเรียนที่เน้นการสอนเพื่อไปสมัครการทำงานหรือ ไปเรียนต่อสายอาชีพ

3. อาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากเป็นโรงเรียนเล็กๆ เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

4. โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้สามารถเข้าไปทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นได้

ที่ตั้งของโรงเรียน

วิธีการเดินทาง
นั่งรถบัสจากโกเบ 30 นาที นั่งรถบัสจากสนามบินคันไซ  1 ช.ม. 20 นาทีh
เมือง Awaji เชื่อมกับเมือง Kobe โดยสะพาน Akashi-Kaikyo ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที

สภาพแวดล้อม