เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน Kyoto Minsai Japanese Language School

0
146

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Kyoto Minsai Japanese Language School

หลักสูตรระยะสั้นรับสมัคร

1. ใบสมัครการเข้าเรียน
2. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 2 รูป
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
*อาจมีเอกสารเพิ่มเติม

หลักสูตรระยะยาว

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ (ผู้ที่ต้องยื่นขอ VISA นักเรียนต่างชาติ)

1. ใบสมัครการเข้าเรียน (แบบฟอร์มสถาบัน)ผู้สมัครเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง
หากมีชวงระยะเวลาที่ว่างเว้นจากการศึกษาหรืองานประจำ
โปรดสงเอกสารเพื่อชี้แจงรายละเอียด
2. เรียงความเหตุผลในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น (แบบฟอร์มของสถาบัน)ระบุรายละเอียดเหตุผล, แรงจูงใจที่ทำให้อยากมาศึกษาญี่ปุ่น และแผนในอนาคต
3. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ตัวจริง) หรือ ใบปริญญาบัตร (ตัวจริง)
4. ทรานสคริป ใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาสูงสุด (ตัวจริงหรือสำเนา)
5. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 8 รูป• รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
6. สำเนาหนังสือเดินทาง และ สำเนาบัตรประชาชน
7. เอกสารผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST, NAT-TEST
8. เอกสารรับรองการศึกษาออกโดยสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น และระบุจำนวนชั่วโมงเรียน
9. ใบรับรองสภาพการทำงาน• เขียนรายละเอียดการทำงาน กรณีที่มีการกำหนดการจะกลับไปรับตำแหน่งเดิม ให้ระบุด้วย
10. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา• กรณีคาดว่าจะจบการศึกษาระดับสูงสุกจากโรงเรียน ให้ยื่นหนังสือรับรองว่าจะจบการศึกษา

ผู้รับรองสถานภาพทางการศึกษา

11. หนังสือยินยอมเกี่ยวกับการชาระเงิน (แบบฟอร์มของสถาบัน)
12. หนังสือสัญญารับรองทางการศึกษา (แบบฟอร์มของสถาบัน)
13. หนังสือรับรองจากธนาคาร
14. หนังสือรับรองบัญชีธนาคาร
15. ใบรับรองรายได้ระบุรายได้ (ปัจจุบัน)
16. ใบรับรองการชำระภาษีที่ระบุรายได้ (ปัจจุบัน)
17. หนังสือรับรองการจ้างงานหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
18. สำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
19. สำเนาบัตรประชาชน (ภาษาอังกฤษ)

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ อาทิตย์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-357-1241-5, 0855211325
E-mail ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th,ojsatstudyinjapan@gmail.com