ทุนกาารศึกษา

นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมินไซ สามารถได้รับทุนการศึกษา หลังจากเข้าศึกษาแล้ว 6 เดือน และนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่นและเข้าเรียนสมํ่าเสมอ จะได้รับเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

  1. ทุนการศึกษาจาก JASSO (Japan Student Services Organization)
    จำนวน 30,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา1 ปี
  2. ทุนจากผู้สนับสนุนโรงเรียนเกียวโตมินไซ
    จำนวน 20,000 – 30,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา1ปี
  3. ทุนจากโรงเรียนเกียวโตมินไซ
    จำนวน 10,000 – 50,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน *จำนวนเงินทุนการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงได้
  4. ทุนจาก Mr.Sei Kanda สนับสนุนนักเรียนค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 เดือน *ทุนการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้