หลักสูตรระยะสั้น Short Term Course
คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะเน้นทักษะการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นหลัก

เทอมเมษายน 2019
ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 20 มิ.ย. 62
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 2 เม.ย. 62
เทอมกรกฎาคม 2019
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. – 13 ก.ย. 62
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 2 ก.ค. 62
เทอมตุลาคม 2019 ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. – 17 ธ.ค. 62
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 3 ต.ค. 62
เทอมมกราคม 2020ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. – 24 มี.ค. 63
สอบวัดระดับภาษาวันที่ 7 ม.ค. 63

วันและเวลาเรียน
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 4 คาบต่อวัน
09.20 น. – 12.40 น. หรือ 13.30 น. – 16.50 น.
(เวลาเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียนทั้งหมดในแต่ละเทอม)
ระดับภาษา
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น – ขั้นสูง (CEFR A1 ~ B2)
จำนวนคนต่อห้อง
ประมาณ 10 – 15 คน (สูงสุด 20 คน)
ค่าเล่าเรียน
ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน รวม
2 สัปดาห์ 10,000 Yen 48,000 Yen 58,000 Yen
4 สัปดาห์ 80,000 Yen 90,000 Yen
6 สัปดาห์ 117,000 Yen 127,000 Yen
8 สัปดาห์ 152,000 Yen 162,000 Yen
10 สัปดาห์ 1 เทอม 180,000 Yen 190,000 Yen

**ใน 1 เทอมเรียนประมาณ 3 เดือน หากผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้**
หมายเหตุ : ตารางวันเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการคืนเงินและยกเลิก
วันที่ยกเลิก ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
มากกว่า 60 วันก่อนเปิดคอร์ส 20,000 Yen
31 – 60 วันก่อนเปิดคอร์ส 20,000 Yen
16 – 30 วันก่อนเปิดคอร์ส 40,000 Yen
1 – 15 วันก่อนเปิดคอร์ส 50% ของค่าเล่าเรียน
ในวันที่เริ่มคอร์สหรือหลังจากนั้น 100% ของค่าเล่าเรียน

หมายเหตุ

– ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร ทั้งในการชำระค่าเล่าเรียนและการคืนเงิน
– หากยกเลิกหลังจากที่ทำการชำระเงินแล้ว ทางสถาบันจะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจากจำนวนเงินที่โอนมา
– หากคอร์สเรียนเริ่มแล้ว จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น