หลักสูตรระยะยาว Long Term Course

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย) จากต่างประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ครบ 12 ปี เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้จะได้วุฒิเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้

ตัวอย่างวิชาเลือก
 • วิชาติวข้อสอบ EJU เพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
 • วิชาติวข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT N1 – N3
 • วิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • วิชาติวสอบปริญญาโท การเขียนโครงการวิจัย การนำเสนอ การสัมภาษณ์ การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ฯลฯ
 • วิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่น การเขียนประวัติส่วนตัว การฝึกสัมภาษณ์สมัครงาน วัฒนธรรมในบริษัทญี่ปุ่น ฯลฯ
หมายเหตุ
 • วิชาเลือกจะเริ่มเรียนตั้งแต่เข้าระดับชั้นกลางเป็นต้นไป
 • วิชาเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของนักเรียนในเทอมนั้น
ระเบียบการสมัครเรียน
หลักสูตร เริ่มเรียน ระยะเวลายื่นเอกสารสมัครเข้าเรียนประกาศผล Visa
1 ปี เมษายน 1 กันยายน (ปีก่อนหน้า) – 20 มกราคม ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ถึงต้นเดือนมีนาคม
1 ปีครึ่ง ตุลาคม 1 กุมภาพันธ์ – 20 กรกฎาคม ปลายเดือนสิงหาคม
2 ปี เมษายน 1 กันยายน (ปีก่อนหน้า) – 20 มกราคม ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ถึงต้นเดือนมีนาคม

วันและเวลาเรียน
ตารางเรียนในช่วงเช้า ตารางเรียนในช่วงบ่าย
คาบที่ 1 08.50 – 09.35 คาบที่ 1 13.30 – 14.15
คาบที่ 2 09.40 – 10.25 คาบที่ 2 14.20 – 15.05
คาบที่ 3 10.35 – 11.20 คาบที่ 3 15.15 – 16.00
คาบที่ 4 11.25 – 12.10 คาบที่ 4 16.05 – 16.50
คาบที่ 5 12.15 – 13.00 คาบที่ 5 16.55 – 17.40
หมายเหตุ
 • วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเรียน 5 คาบ วันศุกร์เรียน 4 คาบ
 • นักเรียนจะได้เรียนช่วงเช้าหรือบ่ายนั้นขึ้นอยู่กับการสอบวัดระดับในวันปฐมนิเทศ
ค่าเล่าเรียน การชำระเงินครั้งแรกก่อนเข้าเรียน
รายการ ค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000 Yen หลังจากผล Visa ประกาศ
ค่าลงทะเบียน 60,000 Yen
ค่าเล่าเรียนสำหรับ 6 เดือน 345,000 Yen
ค่าอุปกรณ์ 40,000 Yen
ค่าประกันสุขภาพ 6,000 Yen
รวม 471,000 Yen

**ใน 1 เทอมเรียนประมาณ 3 เดือน หากผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้**
หมายเหตุ : ตารางวันเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การชำระเงินครั้งถัดๆไป
รายการ ค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาการชำระเงิน
ค่าเล่าเรียนสำหรับ 6 เดือน 345,000 Yen ก่อนเริ่มเทอมใหม่ 1 เดือน

หมายเหตุ

 • ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ครั้งละ 6 เดือน
 • ราคาข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือ ค่าหนังสือเรียนประมาณ 3,000 เยน / 3 เดือน
 • ค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้วไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี
 • นักเรียนของสถาบันทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพพลเมืองในประเทศญี่ปุ่น