เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ECC College

0
98

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ECC College

หลักสูตรระยะสั้น

1. ใบสมัครการเข้าเรียน
2. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 2 รูป
3. สำเนาหนังสือเดินทาง

หลักสูตรระยะยาว

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ (ผู้ที่ต้องยื่นขอ VISA นักเรียนต่างชาติ)

1.ใบสมัครเข้าเรียน– กรณีที่ประวัติการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาแตกต่างจากเกณฑ์ทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผลโดยที่สถานศึกษาเดิมเป็นผู้ออกมาด้วย
– กรุณาเขียนเหตุผลในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นอย่างละเอียดและชัดเจน
– ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยแล้วและกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาโดยเขาเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียน 20 ช.ม. ต่อสัปดาห์ ให้กรอกว่า “นักเรียน” ลงในช่องอาชีพ รวมทั้งเขียนชื่อ และที่อยู่ของสถาบันศึกษา เอกสารทั้งหมดจะต้องกรอกด้วยลายมือ หรือ คอมพิวเตอร์และลงชื่อ
2. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ตัวจริง) หรือ ใบปริญญาบัตร (ตัวจริง)
3. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 4 รูป• รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาหนังสือเดินทาง
5. เอกสารผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST, NAT-TEST
6. ใบรับรองสภาพการทำงาน• เขียนรายละเอียดการทำงาน กรณีที่มีการกำหนดการจะกลับไปรับตำแหน่งเดิม ให้ระบุด้วย
7. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา• กรณีคาดว่าจะจบการศึกษาระดับสูงสุกจากโรงเรียน ให้ยื่นหนังสือรับรองว่าจะจบการศึกษา
8. สำเนาทะเบียนบ้าน (ในครอบครัวทุกคน)
9. หนังสือสัญญา *ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียน และผู้ค้ำประกันให้ลงลายมือชื่อตนเอง

ตามกฎของโรงเรียน : ทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตทำงานพิเศษ

 1. ผู้ที่เข้าเรียนสม่ำเสมอและมีผลการเรียนดี ในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเข้าเรียน
 2. ผู้ที่ไม่มีปัญหาในการเข้าเรียนและผลการเรียนดีในระยะ 6 เดือนหลังจากเข้าเรียน
 3. นักเรียนต้องตั้งใจเรียนโดยไม่ขาด ลา มาสาย
 4. ยื่นเฉพาะผู้ที่ตรงตามเงื่อนไข ข้อ 4 5 6 7

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ (ผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอ VISA นักเรียนต่างชาติ)

 1. ใบสมัครการเข้าเรียน
 2. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ตัวจริง) หรือ ใบปริญญาบัตร (ตัวจริง)
 3. รูปถ่ายขนาด 4×3 ซ.ม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 2 รูป
  • รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง
 5. หนังสือสัญญา
 6. สำเนารับรองที่อยู่

ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

 1. เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร (เอกสารที่ยืนยันทรัพย์สินของผู้สมัคร)
 2. เอกสารแสดงสถานภาพการทำงาน
 3. ใบรับรองรายได้หรือใบรับรองการชำระภาษีที่ระบุรายได้ (ปัจจุบัน)
 4. หนังสือรับรองการออกค่าใช้จ่าย กรุณากรอกเฉพาะ ข้อ 2. (1)(2)(3) และลงชื่อในเอกสาร

ข้อควรระวัง

 1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ กรุณาแนบเอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย
 2. นอกจากเอกสารที่ระบุข้างต้นอาจมีกรณีที่ต้องขอให้ยื่นเอกสารอื่นที่จำเป็นในการขอวีซ่าเพิ่มเติมและเอกสารที่กล่าวมาเป็นสิ่งจำเป็นต้องนำไปยื่นกองตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้นต้องเป็นเอกสารที่เป็นความจริง
 3. กรณีที่เอกสารไม่สามารถยื่นได้ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
 4. เอกสารที่ยื่น กรุณายื่นตามวันดังนี้
  • เทอมเมษายน กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม
  • เทอมตุลาคม กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 มกราคม
 5. กรุณาระบุชื่อหน่วยงานที่ออกเอกสารในเอกสารรับรอง
 6. กรณีที่ผู้ค้ำประกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่นหนังสือค้ำประกันด้วย เอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ถ่ายเอกสารส่วนที่ก่อนกรอกและหลังกรอกรายละเอียดไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานได้
 7. โรงเรียนแนะนำว่าให้ทำสำเนาเอกสารต่างๆเก็บไว้ด้วย

ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย (กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่าย อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น)

 1. หนังสือสัญญาการออกค่าใช้จ่าย (เขียนด้วยตัวเอง)
  • วิธีการชำระค่าเล่าเรียน กรุณาทำเครื่องหมาย 〇รอบวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
  • วิธีชำระค่าใช้จ่ายในระหว่างผู้เข้าเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นให้ระบุ จำนวนเงินที่ถือตอนเข้าประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งจำนวนเงินและจำนวนที่โอน (1 ครั้งต่อ 1เดือน ให้ชัดเจน)
 2. เอกสารรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร
  • เทอมเมษายน กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม
  • เทอมตุลาคม กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 เมษายน
 3. เอกสารแสดงสถานภาพการทำงานและในกรณีเป็นเจ้าของกิจการต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ
 4. เอกสารรับรองยอดเงินรายได้ประจำปี (ปัจจุบัน) หรือใบรับรองการเสียภาษี
 5. เอกสารรับรอง แสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร

ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย (กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นบุคคลอื่น อยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

 1. หนังสือสัญญาการออกค่าใช้จ่าย (เขียนด้วยตัวเอง)
 2. ใบรับรองการชำระภาษี (ที่ระบุรายได้)
 3. เอกสารรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร
  • เทอมเมษายน กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม
  • เทอมตุลาคม กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 เมษายน
 4. ใบรับรองการทำงาน
  • พนักงานบริษัท ใบรับรองการสถานภาพการทำงาน
  • กรรมการบริษัท ใบจดทะเบียนบริษัท
  • ประกอบกิจการส่วนตัว สำเนาใบจดทะเบียนกิจการ
 5. ทะเบียนบ้าน (มีรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด) ในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องแสดงเอกสารการจดทะเบียนชาวต่างชาติ
 6. เอกสารรับรองแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัครเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ อาทิตย์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-357-1241-5, 0855211325
E-mail ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th,ojsatstudyinjapan@gmail.com