สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำปี 2564

หัวข้อ “การสอนภาษาญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา”

30 – 31 ตุลาคม 2564 ณ.โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ในการจัดสัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนแอร์ในสถานที่และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด  2019 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน  จากสถาบันทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 150 คน  
สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นในปีนี้ ได้จัดหัวข้อสัมมนาทั้งสิ้น 6 หัวข้อ ได้แก่

 1. การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์
 2. การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 3. รายงานเกี่ยวกับการจัดการประกวดภาษาญี่ปุ่นแบบออนไลน์ – การสรรหาผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น
 4. รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการรองรับ ผ่านมุมมองของสถาบันอุดมศึกษา
 5. รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการรองรับ ผ่านมุมมองของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 6. การเสวนา : ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางการพัฒนาในอนาคต จากมุมมองของสถาบันการศึกษา และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ซึ่งในปีนี้ อาจารย์มยุรี ศรีสุวรรณ โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ดูแลโครงการ OJSAT แนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น (OJSAT Study in Japan) ได้กล่าวรายงานสัมมนาในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19” ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้รายงานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสรุปจากข้อมูลแบบสอบถาม ที่ได้รับความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามจากสถาบันสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 6 สถาบัน ได้แก่

ภูมิภาค Kanto

 1. Aoyama School of Japanese
 2. Musashi Urawa Japanese Language School
 3. Sendagaya Japanese Institute

ภูมิภาค Kansai

 1. ECC College Group
 2. Kyoto Minsai Japanese Language School

ภูมิภาค Shikoku

 1. Anabuki College

  

นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์สดอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันสอนภาษาที่ญี่ปุ่นทั้งสิ้น 2 แห่ง ผ่านโปรแกรมซูม ได้แก่

1.อาจารย์ Tazuke Ayaka   จาก Kyoto Minsai Japanese Language School

2. อาจารย์ Nakanishi Ikutaro  จาก Aoyama School of Japanese

ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานกาณ์ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น, รูปแบบการเรียนการสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID 19, รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ผู้เรียนที่มีความสนใจหรือกำลังวางแผนศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นอีกด้วย  ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาหลายท่านได้เปิดมุมมองใหม่ และมองเห็นความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับสากลได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องขอขอบคุณสถาบันสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในครั้งถัดไป