Aso College มีทั้งหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ และหลักสูตรสายอาชีพ 8 สาขาวิชา และสาขาวิชาย่อยอีกมากมายสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไป

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Aso College

หลักสูตรภาคการศึกษาวันที่ปิดรับสมัคร
ภาษาญี่ปุ่น (1 ปี)เมษายน15 พฤศจิกายน
ภาษาญี่ปุ่น (2 ปี)เมษายน15 พฤศจิกายน
ภาษาญี่ปุ่น (1 ปี 6 เดือน)ตุลาคม15 พฤษภาคม

คุณสมบัติ

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • จบการศึกษา หรือกำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีจากประเทศอื่นที่นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
  • จบการศึกษา หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมีวุฒิที่สามารถนำไปสมัครเข้าวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาได้ จากประเทศอื่นที่นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
  • มีหลักฐานประวัติการศึกษานอกประเทศญี่ปุ่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับที่กำหนดข้างต้น
 3. ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N5 ขึ้นไปในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมามากกว่า 150 ชั่วโมง
 4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานทางการเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

ตารางเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

เริ่มสอนตั้งแต่ระดับขั้นกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N1 หรือ N2 ช่วงเดือนธันวาคม

*ผู้เรียนต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไปในขณะที่เข้าสมัคร

คาบเวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
09.20 – 09.30HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
คาบที่ 109.30 – 11.00General JapaneseJapanese ConversationGeneral JapaneseJapanese ComprehensionGeneral Japanese
คาบที่ 211.15 – 12.45Japanese GrammarGeneral JapaneseJapanese VocabularyGeneral JapaneseJapanese Listening Comprehension
12.45 – 13.30พักพักพักพัก
คาบที่ 313.30 – 15.00General JapaneseGeneral JapaneseJapanese ConversationJapanese Grammar
15.00 – 15.05HomeroomHomeroomHomeroomHomeroom

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี

เริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N1 หรือ N2 ให้ผ่านภายในระยะเวลา 2 ปี

*ผู้เรียนต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไปในขณะที่เข้าสมัคร

*มีการกำหนดชั้นเรียนให้ผู้เรียนระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่าย โดยจะแบ่งตามผลการสอบระดับภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

 • ช่วงเช้า
คาบเวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
09.20 – 09.30HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
คาบที่ 109.30 – 11.00General JapaneseJapanese ConversationGeneral JapaneseJapanese ComprehensionGeneral Japanese
คาบที่ 211.15 – 12.45Japanese GrammarGeneral JapaneseJapanese VocabularyGeneral JapaneseJapanese Listening Comprehension
12.45 – 12.50HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 • ช่วงบ่าย
คาบเวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
13.20 – 13.30HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
คาบที่ 113.30 – 15.00General JapaneseJapanese ConversationGeneral JapaneseJapanese ComprehensionGeneral Japanese
คาบที่ 215.15 – 16.45Japanese GrammarGeneral JapaneseJapanese VocabularyGeneral JapaneseJapanese Listening Comprehension
16.45 – 16.50HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน

เริ่มสอนตั้งแต่ระดับขั้นต้น – กลาง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N2 หรือ N3 ช่วงเดือนกรกฎาคม และต่อเนื่องในระดับ N1 หรือ N2 ช่วงเดือนธันวาคม

*ผู้เรียนต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไปในขณะที่เข้าสมัคร

*มีการกำหนดชั้นเรียนให้ผู้เรียนระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่าย โดยจะแบ่งตามผลการสอบระดับภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

 • ช่วงเช้า
คาบเวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
09.20 – 09.30HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
คาบที่ 109.30 – 11.00General JapaneseJapanese ConversationGeneral JapaneseJapanese ComprehensionGeneral Japanese
คาบที่ 211.15 – 12.45Japanese GrammarGeneral JapaneseJapanese VocabularyGeneral JapaneseJapanese Listening Comprehension
12.45 – 12.50HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 • ช่วงบ่าย
คาบเวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
13.20 – 13.30HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
คาบที่ 113.30 – 15.00General JapaneseJapanese ConversationGeneral JapaneseJapanese ComprehensionGeneral Japanese
คาบที่ 215.15 – 16.45Japanese GrammarGeneral JapaneseJapanese VocabularyGeneral JapaneseJapanese Listening Comprehension
16.45 – 16.50HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

ค่าสอบเข้า30,000 เยน
ค่าลงทะเบียน50,000 เยน
ค่าเรียน560,000 เยน
ประกันสุขภาพ19,000 เยน
ค่าสอบ JLPT*12,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน89,000 เยน
รวม760,000 เยน
ชำระภายในก่อนเข้าเรียน

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน

งวดแรกงวดที่สอง
ค่าสอบเข้า30,000 เยน
ค่าลงทะเบียน50,000 เยน
ค่าเรียน560,000 เยน280,000 เยน
ประกันสุขภาพ10,000 เยน19,000 เยน
ค่าสอบ JLPT*12,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน60,000 เยน79,000 เยน
รวม710,000 เยน390,000 เยน
ชำระภายในก่อนเข้าเรียนภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของปีถัดไป

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี

งวดแรกงวดที่สอง
ค่าสอบเข้า30,000 เยน
ค่าลงทะเบียน50,000 เยน
ค่าเรียน560,000 เยน560,000 เยน
ประกันสุขภาพ19,000 เยน19,000 เยน
ค่าสอบ JLPT*6,000 เยน12,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน70,000 เยน79,000 เยน
รวม735,000 เยน670,000 เยน
ชำระภายในก่อนเข้าเรียน**
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการสอบมากกว่าจำนวนครั้งที่โรงเรียนกำหนด
 • สำหรับหลักสูตร 2 ปี ค่าเล่าเรียนของปีที่สองให้แบ่งชำระเป็นสองงวด งวดละ 280,000 เยน
  กำหนดชำระเงินภาคการศึกษาแรกภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และภาคการศึกษาที่สองภายในสิ้นเดือนสิงหาคม