เป็นหลักสูตรการเรียนแบบบรรยาย เหมาะกับชาวต่างชาติที่มีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยผู้เรียนควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน และหากผู้เรียนมี VISA สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น อย่างน้อย 4 สัปดาห์ 

ค่าแรกเข้าค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าอุปกรณ์การเขียน
10,000 เยน15,000 เยน/สัปดาห์สามารถติดต่ออาจารย์ประจำวิชา เพื่อซื้อหนังสือเรียนได้ด้วยตนเอง

*ต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนเริ่มเข้าเรียนอย่างน้อย 2 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. ใบยื่นเจตจำนงเข้ารับการเรียน
  3. สำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีรูปภาพ ประวัติ รวมถึงหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางเข้า-ออกประเทศทั้งหมด)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีที่ไม่มีวีซ่านักท่องเที่ยว)
  5. ประกันการเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี)

การสมัคร

จะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น โดยจะประเมินระดับภาษา และวัดผลว่าจะสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ผ่านผลของการสอบสัมภาษณ์

ตารางเรียน

ตารางเรียนจะเหมือนกับนักเรียนทั่วไปในสถาบัน คือ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00น. และในแต่ละวันจะมีคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มอีก 3 คลาส ระยะเวลาคลาสประมาณละ 1 ชั่วโมงครึ่ง

*หยุดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ, วันหยุดฤดูร้อน และวันหยุดฤดูหนาว

ข้อควรระวัง

  1. หากเริ่มเรียนแล้ว จะไม่สามารถขอค่าเล่าเรียนคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  2. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางสถาบัน เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป
  3. ไม่สามารถเข้าเรียนได้มากกว่า 1 คลาส
  4. ทางสถาบันไม่สามารถออก VISA นักเรียนให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ได้
  5. ต้องเข้าเรียนมากกว่า 90% ของเวลาเรียนทั้งหมด ทางสถาบันจึงจะออกใบรับรองให้