หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น Aso College

หลักสูตรภาคการศึกษาวันที่ปิดรับสมัคร
ภาษาญี่ปุ่น (1 ปี)เมษายน15 พฤศจิกายน
ภาษาญี่ปุ่น (2 ปี)เมษายน15 พฤศจิกายน
ภาษาญี่ปุ่น (1 ปี 6 เดือน)ตุลาคม15 พฤษภาคม

* คอร์ส 1 ปี เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไปในขณะที่เข้าสมัคร

คุณสมบัติ

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • จบการศึกษา หรือกำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีจากประเทศอื่นที่นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
  • จบการศึกษา หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมีวุฒิที่สามารถนำไปสมัครเข้าวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาได้ จากประเทศอื่นที่นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น
  • มีหลักฐานประวัติการศึกษานอกประเทศญี่ปุ่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับที่กำหนดข้างต้น
 3. ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N5 ขึ้นไปในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมามากกว่า 150 ชั่วโมง
 4. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานทางการเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

ค่าสอบเข้า30,000 เยน
ค่าลงทะเบียน50,000 เยน
ค่าเรียน560,000 เยน
ประกันสุขภาพ19,000 เยน
ค่าสอบ JLPT*12,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน89,000 เยน
รวม760,000 เยน
ชำระภายในก่อนเข้าเรียน

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน

งวดแรกงวดที่สอง
ค่าสอบเข้า30,000 เยน
ค่าลงทะเบียน50,000 เยน
ค่าเรียน560,000 เยน280,000 เยน
ประกันสุขภาพ10,000 เยน19,000 เยน
ค่าสอบ JLPT*12,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน60,000 เยน79,000 เยน
รวม710,000 เยน390,000 เยน
ชำระภายในก่อนเข้าเรียนภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของปีถัดไป

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี

งวดแรกงวดที่สอง
ค่าสอบเข้า30,000 เยน
ค่าลงทะเบียน50,000 เยน
ค่าเรียน560,000 เยน560,000 เยน
ประกันสุขภาพ19,000 เยน19,000 เยน
ค่าสอบ JLPT*6,000 เยน12,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน70,000 เยน79,000 เยน
รวม735,000 เยน670,000 เยน
ชำระภายในก่อนเข้าเรียน**
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการสอบมากกว่าจำนวนครั้งที่โรงเรียนกำหนด
 • สำหรับหลักสูตร 2 ปี ค่าเล่าเรียนของปีที่สองให้แบ่งชำระเป็นสองงวด งวดละ 280,000 เยน
  กำหนดชำระเงินภาคการศึกษาแรกภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และภาคการศึกษาที่สองภายในสิ้นเดือนสิงหาคม

ติดต่อ OJSAT Study in Japan แนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สาขาพหลโยธิน: 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com