หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรจำนวนที่รับสมัครระยะเวลารับสมัครช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและระยะเวลาเรียนทั้งหมด
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี (คอร์ส A)91 คนต้นเดือนกันยายน – 31 ตุลาคมเริ่มต้นเดือนเมษายน
ระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม85 สัปดาห์ / 1,700 ชั่วโมง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 9 เดือน (คอร์ส B)36 คนกลางเดือนมกราคม – 28 กุมภาพันธ์เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม
ระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม75 สัปดาห์ / 1,500 ชั่วโมง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 6 เดือน (คอร์ส C)92 คนกลางเดือนมีนาคม – 30 เมษายนเริ่มต้นเดือนตุลาคม
ระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม65 สัปดาห์ / 1,300 ชั่วโมง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 3 เดือน (คอร์ส D)18 คนต้นเดือนกรกฎาคม – 31 สิงหาคมเริ่มต้นเดือนมกราคม
ระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม55 สัปดาห์ / 1,100 ชั่วโมง

*  หากวันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุด จะเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันถัดไป

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นนอกจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  • ตามกฎระเบียบแล้ว ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี อยู่ในสถานภาพโสด และต้องไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย VISA นักเรียนมาก่อน
  • สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไป

* สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 3 เดือน ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไป

* สำหรับผู้สมัครที่เคยเข้ารับหลักสูตรระยะยาวจากโรงเรียนอื่นมาแล้ว กรุณาติดต่อกับโรงเรียนก่อน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในปีแรก

ค่าแรกเข้าค่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่าหนังสือเรียนและกิจกรรมค่าประกันอุบัติเหตุ/ค่าตรวจสุขภาพค่าธรรมเนียมการศึกษารวม
80,000 เยน40,000 เยน60,000 เยน20,000 เยน564,000 เยน764,000 เยน

ค่าเรียนในแต่ละปี

หลักสูตรค่าสมัครปีแรกปีที่ 2(เทอมแรก)ปีที่ 2(เทอมที่ 2)รวม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี (คอร์ส A)20,000 เยน764,000 เยน332,000 เยน322,000 เยน1,438,000 เยน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 9 เดือน (คอร์ส B)20,000 เยน764,000 เยน332,000 เยน161,000 เยน1,277,000 เยน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 6 เดือน (คอร์ส C)20,000 เยน764,000 เยน332,000 เยน1,116,000 เยน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น1 ปี 3 เดือน (คอร์ส D)20,000 เยน764,000 เยน166,000 เยน950,000 เยน
หมายเหตุจ่ายในตอนเข้าเรียนครั้งแรกรวมค่าประกันอุบัติเหตุ

ตารางเรียน

ช่วงเช้า

คาบที่ 19.00 – 9.45 น.
คาบที่ 29.45 – 10.30 น.
พัก10.30 – 11.00 น.
คาบที่ 311.00 – 11.45 น.
คาบที่ 411.45 – 12.30 น.
ถาม-ตอบข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอน12.30 – 13.00 น.

ช่วงบ่าย

คาบเรียนพิเศษ/บทเรียนเสริม/เรียนรู้ด้วยตนเอง13.00 – 17.30 น.

ตัวอย่างตารางกิจกรรมในปี 2017

เดือนกิจกรรม
มกราคม– วันเปิดภาคการศึกษา
– คลาสจบการศึกษา (ไหว้พระในวันปีใหม่ที่วัดโฮโดะซัง)
– คลาสจบการศึกษา (ดูอนิเมะ)
– คลาสจบการศึกษา (ทาโกะยากิ)
กุมภาพันธ์– เทศกาลเซ็ตสึบุน (เทศกาลปาถั่ว)
– คลาสจบการศึกษา (จัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น)
– คลาสจบการศึกษา (ชมเครื่องสายซามิเซ็น)
– ซ้อมพิธีจบการศึกษา & BBQ
มีนาคม– เทศกาลวันเด็กผู้หญิง
– พิธีจบการศึกษา
– สอบกลางภาค
– วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ
เมษายน– ชมดอกซากุระ
– พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร 2 ปี
พฤษภาคม– วันกีฬาสี
– งานเลี้ยง BBQ ต้อนรับนักเรียนหลักสูตร 2 ปี
มิถุนายน– ตรวจสุขภาพประจำปี
– การสอบ EJU ครั้งที่ 1
กรกฎาคม– การสอบ JLPT ครั้งที่ 1
– พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร 1 ปี 9 เดือน
– เทศกาลทานาบาตะ
– งานเลี้ยง BBQ ต้อนรับนักเรียนหลักสูตร 1 ปี 9 เดือน
– กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น(ยูกาตะ & เทศกาลต่าง ๆ )
สิงหาคม– วันหยุดฤดูร้อน
– เทศกาลชมดอกไม้ไฟของเมือง Kumagaya
กันยายน– ทัศนศึกษา
ตุลาคม– พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
– เทศกาลประจำมหาวิทยาลัย Saitama Institute of Technologists (สำหรับนักเรียนปี 2)
– เทศกาลประจำมหาวิทยาลัย Institute of Technologists (สำหรับนักเรียนปี 1)
– ประกวดสุนทรพจน์ (สำหรับผู้เรียนระดับสูง)
พฤศจิกายน– การสอบ EJU ครั้งที่ 2
ธันวาคม– การสอบ JLPT ครั้งที่ 2
– เรียนรู้วิธีการตำโมจิ
– วันหยุดฤดูหนาว