หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยตัวเนื้อหาจะช่วยขัดเกลาทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และช่วยเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสอบวัดความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

  • เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง (ภาคการศึกษาเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม)

ตารางเวลาการสมัคร

ภาคการศึกษาระยะเวลาเรียนการเปิดรับสมัครการยื่น VISAประกาศผล VISA
เดือนเมษายน2 ปีเดือนมิถุนายน – กลางเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
เดือนตุลาคม1 ปี 6 เดือนเดือนธันวาคม – กลางเดือนพฤษภาคมสิ้นเดือนพฤษภาคมสิ้นเดือนสิงหาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีแรก

ค่าลงทะเบียนค่าสมัครค่าตำราเรียนค่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่าธรรมเนียมการศึกษารวม
15,000 เยน30,000 เยน30,000 เยน20,000 เยน640,000 เยน735,000 เยน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีที่สอง

ภาคการศึกษาค่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่าธรรมเนียมการศึกษารวม
เดือนเมษายน20,000 เยน640,000 เยน660,000 เยน
เดือนกรกฎาคม15,000 เยน480,000 เยน495,000 เยน
เดือนตุลาคม10,000 เยน320,000 เยน330,000 เยน