คอร์สระยะยาวระดับปริญญาตรี

สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เรียนต้องเรียนทั้งหมด 4 ปี รวมทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา และต้องมีหน่วยกิตรวมอย่างน้อย 128 หน่วยกิต (วิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต, วิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต) จึงจะสามารถจบการศึกษาได้

ภาคการศึกษา กันยายน 2021

สำหรับภาคการศึกษานี้มีช่วงเวลาการรับสมัคร 3 ช่วง ได้แก่ Early entry, Regular entry และ Final Entry โดยในแต่ละช่วงเวลา มีกำหนดการดังนี้

Early entry

เปิดการรับสมัครแบบออนไลน์1 ตุลาคม 2020
ปิดการรับสมัครแบบออนไลน์30 ตุลาคม 2020
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)ปลายเดือนพฤศจิกายน 2020
ประกาศผลทุนการศึกษา4 ธันวาคม 2020
วันหมดเขตการยืนยันสิทธิ์25 ธันวาคม 2020

Regular entry

เปิดการรับสมัครแบบออนไลน์1 ธันวาคม 2020
ปิดการรับสมัครแบบออนไลน์8 มกราคม 2021
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2021
ประกาศผลทุนการศึกษา19 กุมภาพันธ์ 2021
วันหมดเขตการยืนยันสิทธิ์12 มีนาคม 2021

Final entry

เปิดการรับสมัครแบบออนไลน์8 กุมภาพันธ์ 2021
ปิดการรับสมัครแบบออนไลน์14 มีนาคม 2021
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2021
ประกาศผลทุนการศึกษา16 เมษายน 2021
วันหมดเขตการยืนยันสิทธิ์6 พฤษภาคม 2021

วันประกาศผล

Early entry4 ธันวาคม 2020
Regular entry19 กุมภาพันธ์ 2021
Final entry16 เมษายน 2021

คุณสมบัติ

① คุณสมบัติด้านการศึกษา

 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ประการในข้อต่อไปนี้
  1. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
  2. จบการศึกษา 12 ปี จากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการรับรองจากองค์กร WASC, ACSI, CSI
  3. จบการศึกษาตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป จากสถาบันในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT)
  4. จบการศึกษาจากต่างประเทศเทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมปลายญี่ปุ่น
  5. จบการศึกษาจากสถาบันสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น เทียบเท่ากับระดับการศึกษามัธยม หรือมัธยมปลาย ที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT)
  6. ผ่านการสอบเทียบวุฒิการศึกษาจากการสอบนอกประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถยืนยันความรู้ในระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้
  7. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และผ่านการสอบเทียบวุฒิการศึกษา ที่สามารถยืนยันความรู้ในการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 12 ปีได้
  8. จบการศึกษาจากสถาบันของญี่ปุ่นในต่างประเทศ เทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมปลาย ที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT)
  9. จบการศึกษาจากสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทาง ที่ได้รับการแต่งตั้งและยอมรับจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT)
  10. ได้รับใบรับรองการศึกษาจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) เป็นการส่วนตัว
  11. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และได้รับการยอมรับผ่านการคัดเลือกโดย KUAS

* ทุกคุณสมบัติข้างต้นต้องมีประกาศนียบัตรรับรอง และต้องส่งใบประกาศดังกล่าวก่อนเข้าสมัครที่มหาวิทยาลัย KUAS

 1. ผู้สมัครต้องมีความรู้ในด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมปลาย
คณิตศาสตร์พีชคณิต, เรขาคณิต, แคลคูลัสพื้นฐาน, สถิติ
ฟิสิกส์แรงและการเคลื่อนที่, คลื่น, สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก, อะตอม 

* หากผู้สมัครไม่แน่ใจว่าตนมีความรู้ในขอบเขตที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ โปรดติดต่อ International Admission office ของทางมหาวิทยาลัย

* หากผู้สมัครมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ของตนในขอบเขตดังกล่าว แต่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย โปรดติดต่อ International Admission office

    ② คุณสมบัติด้านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

    เนื่องจากการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KUAS เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจึงต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

การสอบคะแนนขั้นต่ำ
Test of English as a Foreign Language (TOFEL)International-based (iBT): 80
International English Language Testing System (IELTS)Academic overtall bad score: 6.0
Pearson Test of English (PTE)Academic: 50

* หากในประเทศของผู้สมัครไม่มีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษข้างต้น โปรดปรึกษา International Admission office ในทันที

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในปีแรก

ค่าสมัคร260,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา1,340,000 เยน
ค่าสมาคม49,500 เยน
ค่าประกัน 4 ปี4,910 เยน
รวม1,654,410 เยน

* ค่าสมัครและค่าแรกเข้าจ่ายเพียงครั้งแรกเท่านั้น

* ค่าสมาคมและค่าประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนลดจากทุนการศึกษา0%30%50%100%
ค่าสมัคร260,000 เยน182,000 เยน130,000 เยน0 เยน
ค่าอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก670,000 เยน469,000 เยน335,000 เยน0 เยน
รวมทั้งสิ้น930,000 เยน651,000 เยน465,000 เยน0 เยน

ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี

ปีแรกปีที่ 2ปีที่ 3ปีที่ 4
1,654,410 เยน1,476,500 เยน1,476,500 เยน1,510,500 เยน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง