หลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่น

ช่วงเวลาการสมัครเข้าเรียน

  • สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วในประเทศของตน สามารถสมัครเข้าเรียนเมื่อใดก็ได้
  • สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก
    • เทอมเมษายน (วันเปิดภาคเรียน: 5 เมษายน)
    • เทอมกรกฎาคม (วันเปิดภาคเรียน: 4 กรกฎาคม)
    • เทอมตุลาคม (วันเปิดภาคเรียน: 4 ตุลาคม)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่าย1 เดือน2 เดือน3 เดือน
ค่าสมัคร10,000 เยน10,000 เยน10,000 เยน
ค่าแรกเข้า20,000 เยน20,000 เยน20,000 เยน
ค่าเล่าเรียน45,000 เยน90,000 เยน135,000 เยน
ค่าเอกสาร (รวมหนังสือเรียน 1 เล่ม)3,000 เยน4,000 เยน5,000 เยน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก3,000 เยน4,000 เยน5,000 เยน
รวม81,000 เยน128,000 เยน175,000 เยน

คุณสมบัติ

  1. สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่มี VISA ประเภทการพำนักระยะสั้น (3 เดือน)
  2. ตามกฎระเบียบ ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีใจรักในการเรียนภาษาญี่ปุ่น