หลักสูตรระยะสั้น Everyday Course

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เวลาเรียน

  • วันจันทร์ – ศุกร์ 
  • ช่วงเช้า 9.20 – 12.40 น. หรือช่วงบ่าย 13.30 – 16.50 น. ขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียน
  • เรียนวันละ 4 คาบ คาบละ 45 นาที
  • 20 คาบ/สัปดาห์

แบ่งเป็น 4 เทอม เทอมละ 3 เดือน

  • เทอมเมษายน
  • เทอมกรกฎาคม
  • เทอมตุลาคม
  • เทอมมกราคม

สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 10 สัปดาห์ หรือ 1 เทอม

ระยะเวลาค่าเล่าเรียน (รวมค่าลงทะเบียน)
10 วัน58,000 เยน
20 วัน90,000 เยน
30 วัน127,000 เยน
40 วัน162,000 เยน
1 เทอม (ประมาณ 50 วัน)190,000 เยน

**ใน 1 เทอมเรียนประมาณ 3 เดือน หากผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้**
หมายเหตุ : ตารางวันเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันและเวลาเรียนเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 4 คาบต่อวัน
09.20 น. – 12.40 น. หรือ 13.30 น. – 16.50 น.
(เวลาเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียนทั้งหมดในแต่ละเทอม)
ระดับภาษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น – ขั้นสูง (CEFR A1 ~ B2)
จำนวนคนต่อห้องประมาณ 10 – 15 คน (สูงสุด 20 คน)

เงื่อนไขการคืนเงินและยกเลิกการเรียน

วันที่ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
มากกว่า 60 วันก่อนเปิดคอร์ส20,000 Yen
31 – 60 วันก่อนเปิดคอร์ส20,000 Yen
16 – 30 วันก่อนเปิดคอร์ส40,000 Yen
1 – 15 วันก่อนเปิดคอร์ส50% ของค่าเล่าเรียน
ในวันที่เริ่มคอร์สหรือหลังจากนั้น100% ของค่าเล่าเรียน

หมายเหตุ

– ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร ทั้งในการชำระค่าเล่าเรียนและการคืนเงิน
– หากยกเลิกหลังจากที่ทำการชำระเงินแล้ว ทางสถาบันจะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจากจำนวนเงินที่โอนมา
– หากคอร์สเรียนเริ่มแล้ว จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น