หลักสูตรระยะสั้น

“Conversation Course 2020” หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
https://www.youtube.com/watch?v=0Zhib3046Nk Conversation Course หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ที่ KUDAN Institute of Japanese Language & Culture จังหวัดโตเกียว? เนื้อหาเข้มข้น เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน โดยกำหนดหัวข้อและจำลองสถานการณ์ต่างๆที่พบเจอได้ในตอนเรียน ตอนทำงาน หรือตอนใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น? มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจและนำไปปรับใช้ได้จริง กำหนดการ ภาคการศึกษาระยะเวลาหมดเขตรับสมัครStatusWinter Semesterเทอมมกราคม6 ม.ค....

“Intensive Course 2020” หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

0
https://www.youtube.com/watch?v=tGULMNr-zUc Intensive Course หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 10 สัปดาห์ที่ KUDAN Institute of Japanese Language & Culture จังหวัดโตเกียว? เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน? มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ?...