หลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

เป็นหลักสูตรที่สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับและความสามารถของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือสร้างอาชีพให้ตนเองได้ในอนาคต

  • เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง (ภาคการศึกษาเดือนกรกฎาคม)

ตารางเวลาการสมัคร

ภาคการศึกษาระยะเวลาเรียนการเปิดรับสมัครการยื่น VISAประกาศผล VISA
เดือนกรกฎาคม1 ปี 9 เดือนเดือนตุลาคม – กลางเดือนมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมสิ้นเดือนพฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีแรก

ค่าลงทะเบียนค่าสมัครค่าตำราเรียนค่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่าธรรมเนียมการศึกษารวม
15,000 เยน30,000 เยน30,000 เยน20,000 เยน640,000 เยน735,000 เยน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีที่สอง

ภาคการศึกษาค่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่าธรรมเนียมการศึกษารวม
เดือนเมษายน20,000 เยน640,000 เยน660,000 เยน
เดือนกรกฎาคม15,000 เยน480,000 เยน495,000 เยน
เดือนตุลาคม10,000 เยน320,000 เยน330,000 เยน