Academic Course

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับสาขาวิชาชีพ ระดับมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ojsatstudyinjapan.com/kyotominsailongtermcourse-academic

ช่วงระยะเวลารับสมัครปี 2021

เทอมการศึกษาระยะเวลาคอร์สระยะเวลารับสมัคร
กรกฎาคม 20211 ปี 9 เดือน หรือ 21 เดือน1 ธ.ค. – 28 ก.พ. 2021
ตุลาคม 20211 ปี 6 เดือน หรือ 18 เดือน1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2021
มกราคม 2022 1 ปี 3 เดือน หรือ 15 เดือน1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2021
เมษายน 20222 ปี หรือ 24 เดือน1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2021

Integrated-studies Course

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน หรือผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ojsatstudyinjapan.com/kyotominsailongtermcourse-integratedstudies

ช่วงระยะเวลารับสมัครปี 2021

เทอมการศึกษาระยะเวลาคอร์สระยะเวลารับสมัคร
กรกฎาคม 20212 ปี หรือ 24 เดือน1 ธ.ค. – 28 ก.พ. 2021
ตุลาคม 20212 ปี หรือ 24 เดือน1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2021
มกราคม 2022 2 ปี หรือ 24 เดือน1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2021
เมษายน 20222 ปี หรือ 24 เดือน1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2021

คุณสมบัติการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือ จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5, J Test ระดับ F หรือ NAT-TESTระดับ 5 หรือใบรับรองเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกวา 150 ช.ม.
 3. ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติที่กําหนดต้องสมัครเข้าศึกษาไม่เกิน 5 ปีหลังจากจบการศึกษาระดับสูงสุด

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรระยะยาว

ค่าเล่าเรียนทั้งสองปี

ค่าสมัครเข้าเรียนในปีแรกราคา
ค่าสมัคร33,000 เยน
ค่าแรกเข้า55,000 เยน
ค่าเล่าเรียน686,400 เยน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก26,400 เยน
ค่าประกันสุขภาพของรัฐบาล18,000 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน18,300 เยน
ค่าประกันนักเรียนต่างชาติ10,000 เยน
ค่าสมัครสอบ JLPT11,000 เยน
รวม858,100 เยน
ค่าเล่าเรียน
ในปีสอง
เทอมเมษายน เทอมกรกฎาคมเทอมตุลาคมเทอมมกราคม
ค่าเล่าเรียน686,400 เยน 514,800 เยน343,200 เยน171,600 เยน
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก26,400 เยน 19,800 เยน 13,200 เยน 6,600 เยน
ค่าประกันสุขภาพของรัฐบาล18,000 เยน 13,500 เยน 9,000 เยน 4,500 เยน
ค่าอุปกรณ์การเรียน18,300 เยน 13,725 เยน 9,150 เยน 4,575 เยน
ค่าประกันนักเรียนต่างชาติ10,000 เยน 8,600 เยน 7,900 เยน 5,400 เยน

หลักสูตรระยะยาว เรียนที่ Tenjingawa School
69 Nishikyogoku Kitaooiri-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-0881

วิธีการสมัคร

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 3. ทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจ
 4. รอประกาศผล COE
 5. ได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียน
 6. ผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 7. รอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียน
 8. สถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคม
 9. ทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COE
 10. ผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
 11. เตรียมตัวไปญี่ปุ่น

(บางสถาบันอาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป)

ข้อควรระวังในการส่งเอกสารการสมัคร

 1. หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน โรงเรียนหรือกองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมดังนั้นขอให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าให้พร้อม
 2. เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษจะต้องแนบเอกสารที่มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษมาด้วย พร้อมทั้งระบุชื่อและสถานที่ทำงานของผู้แปลเอกสาร
 3. เอกสารที่ส่งให้กองตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นฉบับจริงและจะไม่ได้รับเอกสารคืนหากมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารให้ถ่ายเอกสารไว้ก่อนที่จะส่งเอกสารให้ทางโรงเรียน
 4. สําหรับผู้ที่เคยพํานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นระยะยาว หรือเคยยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย
 5. เอกสารทั้งหมดที่เป็นภาษาไทย กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถาบัน Kyoto Minsai มีบริการแปลภาษาเอกสาร 20,000 เยน

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ อาทิตย์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-357-1241-5, 0855211325
E-mail ojsatstudyinjapan@ojsat.or.th,ojsatstudyinjapan@gmail.com