คอร์สระยะยาวระดับปริญญาโท

สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เรียนต้องเรียนทั้งหมด 2 ปี รวมทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย 34 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ จึงจะสามารถจบการศึกษาได้

ภาคการศึกษากันยายน

สำหรับภาคการศึกษานี้มีช่วงเวลาการรับสมัคร 2 ช่วง ได้แก่ Early entry และ Regular entry โดยในแต่ละช่วงเวลา มีกำหนดการดังนี้

Early entry

เปิดการรับสมัครแบบออนไลน์1 ตุลาคม 2020
ปิดการรับสมัครแบบออนไลน์31 ตุลาคม 2020
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)ปลายเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนธันวาคม 2020
ประกาศผลทุนการศึกษา23 ธันวาคม 2020
วันหมดเขตการยืนยันสิทธิ์31 ธันวาคม 2020

Regular entry

เปิดการรับสมัครแบบออนไลน์18 มกราคม 2021
ปิดการรับสมัครแบบออนไลน์26 กุมภาพันธ์ 2021
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)เดือนมีนาคม 2021
ประกาศผลทุนการศึกษา12 เมษายน 2021
วันหมดเขตการยืนยันสิทธิ์6 พฤษภาคม 2021

วันประกาศผล

Early entry23 ธันวาคม 2020
Regular entry12 เมษายน 2021

คุณสมบัติ

① คุณสมบัติด้านการศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ประการในข้อต่อไปนี้

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษา 16 ปีจากสถาบันในต่างประเทศ
  • จบการศึกษาจากสถาบันสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT)
  • จบการศึกษา 16 ปีผ่านการเรียนระยะไกลจากสถาบันสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
  • จบการศึกษาจากสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทาง ที่ได้รับการแต่งตั้งและยอมรับจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT)
  • มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าจากสถาบันการศึกษา
  • ได้รับใบรับรองการศึกษาจากกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) เป็นการส่วนตัว
  • มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และได้รับการยอมรับผ่านการคัดเลือก

* ทุกคุณสมบัติข้างต้นต้องมีประกาศนียบัตรรับรอง และต้องส่งใบประกาศดังกล่าวก่อนเข้าสมัครที่มหาวิทยาลัย KUAS

    ② คุณสมบัติด้านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

    เนื่องจากการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KUAS เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจึงต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

การสอบคะแนนขั้นต่ำ
Test of English as a Foreign Language (TOFEL)International-based (iBT): 80
International English Language Testing System (IELTS)Academic overtall bad score: 6.0
Pearson Test of English (PTE)Academic: 50

* หากในประเทศของผู้สมัครไม่มีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษข้างต้น โปรดปรึกษา International Admission office ในทันที

การติดต่ออาจารย์ผู้ดูแล

ผู้สมัครจะต้องติดต่อ International Admissions Office เพื่อติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลผ่านระบบออนไลน์ The Admissions Office (TAO) ของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในปีแรก

ค่าสมัคร200,000 เยน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา1,000,000 เยน
ค่าประกัน 2 ปี2,640 เยน
รวม1,202,640 เยน

* ค่าสมัครและค่าแรกเข้าจ่ายเพียงครั้งแรกเท่านั้น

* ค่าสมาคมและค่าประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนลดจากทุนการศึกษา0%30%50%100%
ค่าสมัคร200,000 เยน140,000 เยน100,000 เยน0 เยน
ค่าอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก500,000 เยน350,000 เยน250,000 เยน0 เยน
รวมทั้งสิ้น700,000 เยน490,000 เยน350,000 เยน0 เยน

ค่าใช้จ่ายรวม 2 ปี

ปีแรกปีที่ 2
1,202,640 เยน1,000,000 เยน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง