Intensive Course หลักสูตรเร่งรัดภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเร่งรัดภาษาญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรภาคบ่ายที่ถูกแบ่งระดับความยากง่ายออกเป็น 9 ระดับ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อ ทำงาน หรืออยากสอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

กำหนดการ

ภาคการศึกษาระยะเวลารับสมัครระยะเวลาเรียน
Winter Semester
เทอมมกราคม
เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม12 ม.ค. – 19 มี.ค. 65
Spring Semester
เทอมเมษายน
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม5 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64
Summer Semester
เทอมกรกฎาคม
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์5 ก.ค. – 10 ก.ย. 64
Fall Semester
เทอมตุลาคม
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน4 ต.ค. – 10 ธ.ค. 64

ตารางเรียน

  • เวลา 13.30 – 17.00 น.
  • จำนวนนักเรียนประมาณ 12 – 20 คน/ชั้นเรียน
  • มีชั้นเรียนคันจิทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 15.00 น.

คุณสมบัติและข้อกำหนด

  • ระยะเวลาเรียนต่ำสุด 2 สัปดาห์
  • ผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • หากผู้สมัครมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N5 แล้ว สามารถเข้าเรียนกลางคันได้
  • ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรตัวอักษรฮิรางานะ-คาตะคานะ สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้

ค่าเล่าเรียน

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย
4 สัปดาห์94,000 เยน
10 สัปดาห์190,000 เยน
*ค่าใช้จ่ายตามตารางรวมค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าตำราเรียนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกเป็นภาษาอังกฤษ Click
2. แบบตรวจสุขภาพ Click
3. สำเนาพาสปอร์ต

ขั้นตอนการสมัคร

1. ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เมื่อทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งใบ Invoice แจ้งยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ชำระเงินแล้วส่งสำเนาหลักฐานชำระเงินไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
4. หลังจากยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน
5. เดินทางไปทำวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่
6. เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกับ OJSAT Study in Japan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com