หลักสูตรสายอาชีพของทาง ECC College แบ่งออกเป็น 3 สายอาชีพ ได้แก่ ECC Kokusai College of Foreign Languages, ECC College of Computer & Multimedia และ ECC College of Beauty and Style โดยสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.ojsatstudyinjapan.com/ecc-vocationalcourse

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีจากนอกประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N2 หรือมีผลการสอบเพื่อการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่สมัครเข้าเรียน จนถึงจบการศึกษาได้
 • ผู้สมัครต้องปฎิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่น และกฎของทางวิทยาลัยได้

วิธีการสมัคร

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 2. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 3. ทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจ
 4. รอประกาศผล COE
 5. ได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียน
 6. ผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 7. รอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียน
 8. สถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคม
 9. ทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COE
 10. ผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
 11. เตรียมตัวไปญี่ปุ่น

(อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(1) ใบสมัครเรียน

*กรณีที่ประวัติการศึกษา และ ระยะเวลาการศึกษา แตกต่างจากเกณฑ์ทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผลโดยที่สถานศึกษาเดิมเป็นผู้ออกมาด้วย

*กรุณาเขียนเหตุผลในการมาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อย่างละเอียดและชัดเจน

*ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม หรือ มหาวิทยาลัยแล้ว และกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาโดยเข้าเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียนมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้กรอกคาว่า “นักเรียน” ลงในช่องอาชีพรวมทั้งเขียน ชื่อ ที่อยู่ของโรงเรียนสอนภาษา

*เอกสารทั้งหมดจะกรอกด้วยลายมือ หรือ คอมพิวเตอร์ และลงชื่อ

(2) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ตัวจริง) หรือ ใบปริญญาบัตร (ตัวจริง)

(3) รูปถ่าย ขนาด 4X3 ซม. (1 นิ้วครึ่ง)

รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก จำนวน 4 รูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

(4) สำเนาหนังสือเดินทาง

(5) เอกสารผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เชิงปฏิบัติ J.TEST, NAT-TEST

(6) ใบรับรองสถานภาพการทำงานจากที่ทำงาน

(เขียนรายละเอียดการทำงาน กรณีที่มีกำหนดการจะกลับไปรับตำแหน่งเดิม ให้ระบุด้วย)

(7) หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

(กรณีที่กำลังจะจบการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียน ให้ยื่น หนังสือรับรองว่าจะจบการศึกษา)

(8) สำเนาทะเบียนบ้าน (ในครอบครัวทุกคน)

(9) หนังสือสัญญา

*ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียน และผู้ค้ำประกัน ให้ลงลายมือชื่อตนเอง

ติดต่อ OJSAT Study in Japan แนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

สาขาพหลโยธิน: 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com