Conversation Course หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ไปจนถึง 12 สัปดาห์ที่ KUDAN Institute of Japanese Language & Culture จังหวัดโตเกียว
– เนื้อหาเข้มข้น เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน โดยกำหนดหัวข้อและจำลองสถานการณ์ต่างๆที่พบเจอได้ในตอนเรียน ตอนทำงาน หรือตอนใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
– มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจและนำไปปรับใช้ได้จริง

กำหนดการ

ภาคการศึกษาระยะเวลารับสมัครระยะเวลาเรียน
Winter Semester
เทอมมกราคม
เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม12 ม.ค. – 2 เม.ย. 64
Spring Semester
เทอมเมษายน
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม5 เม.ย. – 2 ก.ค. 64
Summer Semester
เทอมกรกฎาคม
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์5 ก.ค. – 24 ก.ย. 64
Fall Semester
เทอมตุลาคม
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน4 ต.ค. – 24 ธ.ค. 64

ตารางเรียน

  • เรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • เวลา 9.10 – 12.40 น. จำนวน 20 บทเรียน/สัปดาห์
  • จำนวนนักเรียนประมาณ 12 – 20 คน/ชั้นเรียน

คุณสมบัติและข้อกำหนด

  • ระยะเวลาเรียนต่ำสุด 2 สัปดาห์
  • ผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • หากผู้สมัครมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N5 แล้ว สามารถเข้าเรียนกลางคันได้

ค่าเล่าเรียน

ระยะเวลาค่าใช้จ่าย
4 สัปดาห์94,000 เยน
12 สัปดาห์222,000 เยน
*ค่าใช้จ่ายตามตารางรวมค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าตำราเรียนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร กรอกเป็นภาษาอังกฤษ Click
2. แบบตรวจสุขภาพ Click
3. สำเนาพาสปอร์ต

ขั้นตอนการสมัคร

1. ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เมื่อทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งใบ Invoice แจ้งยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ชำระเงินแล้วส่งสำเนาหลักฐานชำระเงินไปที่ ojsatstudyinjapan@gmail.com หรือนำมายื่นที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
4. หลังจากยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางสถาบันที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน
5. เดินทางไปทำวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่
6. เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกับ OJSAT Study in Japan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

OJSAT Study in Japan โครงการแนะนำเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์: 02-357-1241-5
E-mail: ojsatstudyinjapan@gmail.com