ojsatstaff1

41 POSTS0 COMMENTS

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน Sendagaya Japanese Institute เทอมตุลาคม ปี 2021

ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน รับสมัคร 25 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/Sendagaya/Longterm/ วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคมทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COEผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเตรียมตัวไปญี่ปุ่น (อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (1) ใบสมัครเรียน *กรณีที่ประวัติการศึกษา และ ระยะเวลาการศึกษา แตกต่างจากเกณฑ์ทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผลโดยที่สถานศึกษาเดิมเป็นผู้ออกมาด้วย *กรุณาเขียนเหตุผลในการมาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อย่างละเอียดและชัดเจน *ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม หรือ มหาวิทยาลัยแล้ว และกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาโดยเข้าเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียนมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้กรอกคาว่า...

Kyoto University of Advanced Science

Kyoto University of Advanced Science หรือ KUAS มีคณะหลัก ๆ อยู่ 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการทั้ง 5 คณะเพื่อสนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และกิจกรรมนอกหลักสูตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนสามารถทำตามความฝัน หรือเป้าหมายของตนได้สำเร็จลุล่วงและมีอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า ปรัชญาโรงเรียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความกล้าท้าทายต่อการสร้างอนาคตและการแก้ไขปัญหาพัฒนาก้าวสู่สังคมสมัยใหม่และค้นคว้างานวิจัยขั้นสูง เพื่อปูทางสู่การเผชิญหน้ากับปัญหาหลากหลายรูปแบบในสังคมปัจจุบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทผู้นำในการให้ความช่วยเหลือโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  จุดเด่น มหาวิทยาลัย Kyoto University...

หลักสูตรปริญญาตรี Kyoto University of Advanced Science

คอร์สระยะยาวระดับปริญญาตรี สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เรียนต้องเรียนทั้งหมด 4 ปี รวมทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา และต้องมีหน่วยกิตรวมอย่างน้อย 128 หน่วยกิต (วิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต, วิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต) จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ ภาคการศึกษา กันยายน 2021 สำหรับภาคการศึกษานี้มีช่วงเวลาการรับสมัคร...

หลักสูตรปริญญาโท Kyoto University of Advanced Science

คอร์สระยะยาวระดับปริญญาโท สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เรียนต้องเรียนทั้งหมด 2 ปี รวมทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย 34 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ ภาคการศึกษากันยายน สำหรับภาคการศึกษานี้มีช่วงเวลาการรับสมัคร 2 ช่วง ได้แก่ Early entry และ Regular entry...

รับสมัครหลักสูตร Japanese Culture and Language Program (JCLP) Ryukoku University เทอมกันยายน ปี 2021

ช่วงเวลารับสมัคร ภาคการศึกษาระยะเวลารับสมัครประกาศผลการรับสมัครกันยายน8 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564ต้นเดือนมิถุนายน คุณสมบัติ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 ขึ้นไป วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคมทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COEผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเตรียมตัวไปญี่ปุ่น (อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติม) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (1)...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ Tokyo Kokusai Chishiki Gakuin เทอมตุลาคม ปี 2021

ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม คอร์ส 1 ปี 6 เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - กลางเดือนพฤษภาคม 2564 หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยตัวเนื้อหาจะช่วยขัดเกลาทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และเตรียมความพร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสอบวัดความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/Tokyo-Kokusai/Longterm/ วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail...

รับสมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course) Musashi Urawa Japan Language Institute เทอมตุลาคม ปี 2021

ช่วงเวลารับสมัคร ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัครตุลาคม1 ปี 6 เดือนต้นเดือนเมษายน – สิ้นเดือนเมษายน คุณสมบัติ จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปีเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/musashiurawa-longterm-2/ วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคมทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COEผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเตรียมตัวไปญี่ปุ่น (อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติม) ...

“Manga Course 2021” หลักสูตรการวาดการ์ตูนญี่ปุ่น (มังงะ) KUDAN Institute of Japanese Language & Culture

Manga Course หลักสูตรการวาดการ์ตูนญี่ปุ่น (มังงะ) Manga Course เป็นหลักสูตรที่ทางสถาบัน KUDAN ได้ร่วมมือกับสถาบันมังงะมืออาชีพที่เริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างสถาบัน Nihon Manga Juku ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวาดมังงะไปพร้อมกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยจะมีนักวาดมังงะผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยคอยสอนและปรับระดับบทเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ดังนั้นไม่ว่าความสามารถของคุณจะอยู่ในระดับไหน ตั้งแต่ระดับมือใหม่ที่เพียงแค่ชอบอ่านมังงะ แต่ไม่เคยลงมือวาดจริง ๆ หรือระดับผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบ และอยากขยายขอบเขตการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเป็นกังวล ปัจจุบันมีบุคคลากรคุณภาพมากกว่า 100 คนจาก 37 ประเทศได้จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้ใบรับรองจากทางสถาบัน ผลงานทั้งหมดของตัวเอง พร้อมกับหนังสือเรียน Manga...

หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน

หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน สำหรับผู้เรียนที่มีผลการสอบวัดระดับ N2 แล้ว และต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและหางานในประเทศญี่ปุ่น ระเบียบการสมัคร ลงทะเบียนเรียนยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียนผลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมษายน10 พฤศจิกายน (ของปีก่อน)ปลายเดือนกุมภาพันธ์ตุลาคม25 พฤษภาคมปลายเดือนสิงหาคม ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย 1 ปี รวมประมาณ 776,000 เยน ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนค่าสมัคร22,000 เยนค่าลงทะเบียน55,000 เยนค่าเทอม 6 เดือน330,000 เยนค่าอุปกรณ์การเรียน33,000 เยนค่าประกันสุขภาพ6,000 เยนรวมค่าใช้จ่าย 6 เดือนแรก446,000 เยน

หลักสูตรฤดูร้อน Summer Course 2021 Sendagaya Japanese Institute

หลักสูตรฤดูร้อน (Summer Course) เป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมายในทุกสัปดาห์  เวลาเรียน ช่วงเช้าวันจันทร์ - ศุกร์ เรียนวันละ 4 คาบ คาบละ 45 นาที20 คาบ/สัปดาห์มีกิจกรรมในช่วงบ่าย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง กิจกรรมในหลักสูตรฤดูร้อน เช่น กิจกรรมการทำซูชิ, ทำอาหารจำลอง, ใส่ชุดยูกาตะ...