ojsatstaff1

47 POSTS0 COMMENTS

รับสมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Course) Musashi Urawa Japan Language Institute เทอมเมษายน ปี 2022

ช่วงเวลารับสมัคร ภาคการศึกษาระยะเวลาคอร์สเรียนระยะเวลารับสมัครเมษายน2 ปีต้นเดือนพฤศจิกายน - สิ้นเดือนพฤศจิกายน คุณสมบัติ จบการศึกษาในประเทศของตนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป และต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปีเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ ผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/musashiurawa-longterm-2/ วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคมทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COEผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเตรียมตัวไปญี่ปุ่น (อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติม) ...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน Sendagaya Japanese Institute เทอมเมษายน ปี 2022

ภาคการศึกษาเดือนเมษายน หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน รับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/Sendagaya/Longterm/ วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคมทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COEผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเตรียมตัวไปญี่ปุ่น (อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (1) ใบสมัครเรียน *กรณีที่ประวัติการศึกษา และ ระยะเวลาการศึกษา แตกต่างจากเกณฑ์ทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผลโดยที่สถานศึกษาเดิมเป็นผู้ออกมาด้วย *กรุณาเขียนเหตุผลในการมาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อย่างละเอียดและชัดเจน *ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม หรือ มหาวิทยาลัยแล้ว และกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาโดยเข้าเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียนมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้กรอกคาว่า...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ Sendagaya Japanese Institute เทอมเมษายน ปี 2022

ภาคการศึกษาเดือนเมษายน หลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ รับสมัคร 1 กันยายน - 20 มกราคม 2565 วิชาเลือกของหลักสูตรระยะยาวเพื่อการศึกษาต่อ วิชาติวข้อสอบ EJU (สำหรับปริญญาตรี, วิทยาลัยเฉพาะทาง)สายวิทย์: ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์1สายศิลป์: สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์2วิชาติวสอบปริญญาโท เช่น การเขียนโครงการวิจัย, การนำเสนอ, การสัมภาษณ์วิชาติวข้อสอบ JLPT N1, N2, N3 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/Sendagaya/Longterm/ วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE...

รับสมัครหลักสูตร Japanese Culture and Language Program (JCLP) Ryukoku University เทอมเมษายน ปี 2022

ช่วงเวลารับสมัคร ภาคการศึกษาระยะเวลารับสมัครประกาศผลการรับสมัครเมษายน17 กันยายน - 4 ตุลาคม 2564ต้นเดือนพฤศจิกายน คุณสมบัติ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเปิดภาคการศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 ขึ้นไป วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคมทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COEผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเตรียมตัวไปญี่ปุ่น (อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติม) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (1)...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น Saitama International School เทอมเมษายน ปี 2022

ช่วงเวลารับสมัคร หลักสูตรจำนวนที่รับสมัครระยะเวลารับสมัครช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและระยะเวลาเรียนทั้งหมดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2 ปี (คอร์ส A)91 คนต้นเดือนกันยายน - 31 ตุลาคมเริ่มต้นเดือนเมษายนระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม 85 สัปดาห์ / 1,700 ชั่วโมง คุณสมบัติ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นนอกจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปตามกฎระเบียบแล้ว ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี อยู่ในสถานภาพโสด และต้องไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย VISA นักเรียนมาก่อนสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไป * สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 3 เดือน ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวภาษาญี่ปุ่น Saitama International School เทอมมกราคม ปี 2022

ช่วงเวลารับสมัคร หลักสูตรจำนวนที่รับสมัครระยะเวลารับสมัครช่วงเวลาเปิดภาคเรียนและระยะเวลาเรียนทั้งหมดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 3 เดือน (คอร์ส D)18 คนต้นเดือนกรกฎาคม - 31 สิงหาคมเริ่มต้นเดือนมกราคมระยะเวลาเรียนทั้งหมดรวม 55 สัปดาห์ / 1,100 ชั่วโมง คุณสมบัติ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นนอกจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปตามกฎระเบียบแล้ว ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี อยู่ในสถานภาพโสด และต้องไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย VISA นักเรียนมาก่อนสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N4 ขึ้นไป * สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 3 เดือน ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น...

รับสมัครหลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน Sendagaya Japanese Institute เทอมตุลาคม ปี 2021

ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม หลักสูตรระยะยาวเพื่อการหางาน รับสมัคร 25 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ https://ojsatstudyinjapan.com/Sendagaya/Longterm/ วิธีการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการสมัครที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่สถาบันหรือโรงเรียนที่นักเรียนสนใจรอประกาศผล COEได้รับใบแจ้งค่าเล่าเรียนโดยทางสมาคมจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปทาง E-mail ให้กับนักเรียนผู้สมัครจำเป็นต้องโอนเงินใบแจ้งค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และแนบสลิปการโอนเงินส่งมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นรอทางสถาบันหรือโรงเรียนยืนยันการโอนค่าเล่าเรียนสถาบันหรือโรงเรียนจะส่งไป COE ตัวจริงกลับมาให้กับทางสมาคมทางสมาคมจะแจ้งเอกสารให้ผู้สมัครมารับเอกสาร COEผู้สมัครไปทำ VISA และ จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเตรียมตัวไปญี่ปุ่น (อาจมีวิธีการสมัครหรือขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (1) ใบสมัครเรียน *กรณีที่ประวัติการศึกษา และ ระยะเวลาการศึกษา แตกต่างจากเกณฑ์ทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผลโดยที่สถานศึกษาเดิมเป็นผู้ออกมาด้วย *กรุณาเขียนเหตุผลในการมาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อย่างละเอียดและชัดเจน *ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม หรือ มหาวิทยาลัยแล้ว และกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาโดยเข้าเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียนมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้กรอกคาว่า...

Kyoto University of Advanced Science

Kyoto University of Advanced Science หรือ KUAS มีคณะหลัก ๆ อยู่ 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการทั้ง 5 คณะเพื่อสนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และกิจกรรมนอกหลักสูตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนสามารถทำตามความฝัน หรือเป้าหมายของตนได้สำเร็จลุล่วงและมีอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า ปรัชญาโรงเรียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความกล้าท้าทายต่อการสร้างอนาคตและการแก้ไขปัญหาพัฒนาก้าวสู่สังคมสมัยใหม่และค้นคว้างานวิจัยขั้นสูง เพื่อปูทางสู่การเผชิญหน้ากับปัญหาหลากหลายรูปแบบในสังคมปัจจุบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทผู้นำในการให้ความช่วยเหลือโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  จุดเด่น มหาวิทยาลัย Kyoto University...

หลักสูตรปริญญาตรี Kyoto University of Advanced Science

คอร์สระยะยาวระดับปริญญาตรี สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เรียนต้องเรียนทั้งหมด 4 ปี รวมทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา และต้องมีหน่วยกิตรวมอย่างน้อย 128 หน่วยกิต (วิชาทั่วไป 30 หน่วยกิต, วิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต) จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ ภาคการศึกษา กันยายน 2021 สำหรับภาคการศึกษานี้มีช่วงเวลาการรับสมัคร...

หลักสูตรปริญญาโท Kyoto University of Advanced Science

คอร์สระยะยาวระดับปริญญาโท สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เรียนต้องเรียนทั้งหมด 2 ปี รวมทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย 34 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ ภาคการศึกษากันยายน สำหรับภาคการศึกษานี้มีช่วงเวลาการรับสมัคร 2 ช่วง ได้แก่ Early entry และ Regular entry...